Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

3.Límite máximo e exceso de achegas

A. Límite máximo de achegas

As achegas anuais non poderán superar a cantidade de 24.250 euros anuales, incluídas as achegas efectuadas polos promotores en concepto de rendementos do traballo.

Non se admitirán achegas unha vez que finalice a vida laboral como deportista profesional ou se produza a perda da condición de deportista de alto nivel nos termos e condicións que se establezan regulamentariamente.

B. Excesos pendentes de reducir de achegas realizadas nos exercicios anteriores

As achegas que non tivesen podido ser obxecto de redución na base impoñible por insuficiencia desta ou por aplicación dos límites máximos de redución fiscal legalmente establecidos, poderán reducirse no presente exercicio, sempre que o contribuínte tivese solicitado na declaración correspondente aos exercicios 2015 a 2019 poder reducir o exceso nos cinco exercicios seguintes.

A redución do exceso, que se efectuará con suxeición aos límites máximos que a continuación se comentan, realizarase con prioridade á que corresponda ás achegas efectuadas no exercicio.

C. Límite máximo de redución da base impoñible

As achegas, directas ou imputadas, así como, no seu caso, os excesos procedentes dos exercicios 2015 a 2019 pendentes de redución, poderán ser obxecto de redución exclusivamente na parte xeral da base impoñible.Como límite máximo aplicarase a menor das seguintes cantidades:

  1. Suma dos rendementos netos do traballo e de actividades económicas percibidos individualmente polo contribuínte no exercicio.
  2. 24.250 euros anuais.

D. Exceso de achegas correspondentes ao exercicio

As achegas realizadas no ano 2020 que non tivese sido obxecto de redución na base impoñible por insuficiencia desta ou por aplicación do límite comentado na letra a) anterior poderán reducirse nos cinco exercicios seguintes.

Neste suposto, o contribuínte deberá cumprir, dentro do apartado I da declaración, as casas [0488] y [0489], na última das cales se fará constar o importe das achegas e contribucións realizadas en 2020.

Atención: as cantidades correspondentes aos excesos pendentes de reducir de achegas realizadas nos exercicios 2015 a 2019 pendentes de aplicar ao inicio do exercicio, as aplicadas na declaración e o remanente pendente de aplicación en exercicios futuros así como como o exceso de achegas correspondentes ao exercicio 2020 non aplicadas cuxo importe se solicita poder reducir nos 5 exercicios seguintes, debe facerse constar no anexo C.2 da declaración no apartado "Exceso non reducido das achegas á mutualidade de previsión social de deportistas profesionais pendentes de compensar nos exercicios seguintes".