Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Comunidade de Castilla y León: Importes do mínimo persoal e familiar

Normativa: Art. 1 bis do Texto Refundido das disposicións legais da comunidade de Castilla y León en materia de tributos propios e cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2013, do 12 de setembro.

Establécese os mesmos importes do mínimo do contribuínte, por descendentes e ascendentes e por discapacidade que fixan os artigos 57, 58, 59 e 60 da Lei do IRPF, sen que se producise incremento ou diminución algunha na súa contía de acordo co previsto no artigo 46.1 a) Lei 22/2009, do 18 de decembro, pola que se regula o sistema de financiamento das Comunidades Autónomas de réxime común e Cidades con Estatuto de Autonomía e modifícanse determinadas normas tributarias (BOE do 19).