Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Obxecto, base máxima e porcentaxe da dedución

Obxecto da dedución

Os contribuíntes poderán aplicar esta dedución polas cantidades satisfeitas no exercicio para a subscrición de accións ou participacións en empresas de nova ou recente creación cando se cumpran os requisitos e condicións que máis adiante se indican, podendo, ademais de achegar capital, colaborar cos seus coñecementos empresariais ou profesionais no desenvolvemento da entidade na que invisten nos termos que estableza o acordo de investimento entre o contribuínte e a entidade.

Atención:esta dedución é exclusivamente estatal e, por iso, minora só a cota íntegra estatal.

Base de dedución e importe máximo

A base máxima de dedución é de 60.000 euros anuais e está formada polo valor de adquisición das accións ou participacións subscritas.

Non formará parte da base de dedución as cantidades satisfeitas pola subscrición de accións ou participacións cando respecto de tales cantidades o contribuínte practique unha dedución establecida pola Comunidade Autónoma no exercicio das súas competencias.

Ademais, cando o contribuínte transmita accións ou participacións e opte pola aplicación da exención por reinvestimento regulado no artigo 38.2 da Lei do IRPF, unicamente formará parte da base da dedución correspondente ás novas accións ou participacións subscritas a parte do reinvestimento que exceda do importe total obtido na transmisión daquelas. En ningún caso se pode practicar dedución polas novas accións ou participacións mentres as cantidades invertidas non superen a citada contía. 

Respecto á  exención por reinvestimento de ganancias patrimoniais obtidas pola transmisión de accións ou participacións en empresas de nova ou recente creación véxase o Capítulo 11.

Porcentaxe de dedución

A porcentaxe de dedución aplicable sobre as cantidades satisfeitas no exercicio pola subscrición de accións ou participacións en empresas de nova ou recente creación, nos termos anteriormente comentados, é o 30 por 100.