Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Cantidades satisfeitas no exercicio con dereito a dedución

a. Regra xeral

Con suxeición ao límite de 9.040 euros, establecido con carácter xeral, a base da dedución está constituída por o importe satisfeito polo contribuínte no exercicio para a adquisición ou rehabilitación da vivenda habitual, incluídos os gastos e tributos orixinados pola adquisición que corresen a cargo do adquirente.

Cando a adquisición ou rehabilitación se realicen con financiamento alleo, as cantidades financiadas enténdense invertidas a medida que se vaian amortizando os préstamos obtidos.

Nestes supostos, formarán parte da base da dedución tanto a amortización do capital como os intereses e demais gastos derivados do devandito financiamento. Dentro destes últimos poden citarse, entre outros, os seguintes:

  • O custo dos instrumentos de cobertura do risco de tipo de xuro dos préstamos hipotecarios regulados no artigo décimo noveno da Lei 36/2003, do 11 de novembro, de medidas de reforma económica (BOE do 12).No caso de aplicación dos citados instrumentos de cobertura, os intereses satisfeitos polo contribuínte minoraranse nas cantidades obtidas pola aplicación do citado instrumento.
  • As primas dos contratos de seguro de vida e de incendios, sempre que estean incluídos nas condicións dos préstamos hipotecarios obtidos para a adquisición ou rehabilitación da vivenda habitual.

Tamén forman parte da base da dedución, con independencia da utilización ou non de financiamento alleo, os gastos e tributos orixinados pola adquisición que corresen a cargo do adquirente, tales como Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, IVE, gastos de notaría e rexistro, gastos de axencia, etc.

Importante: de acordo coa disposición adicional cuadraxésimo quinta Lei IRPF non se integrarán na base da dedución por investimento en vivenda habitual nin de deducións establecidas pola Comunidade Autónoma as seguintes cantidades:

  • As cantidades que pola aplicación de cláusulas chan tivesen sido satisfeitas polo contribuínte en 2020, cando antes de finalizar o prazo de presentación de autoliquidación do IRPF polo devandito exercicio alcáncese un acordo de devolución destas coa entidade financeira, ou tal devolución proceda como consecuencia da execución ou cumprimento de sentenzas xudiciais ou laudos arbitrais.
  • Aquelas cantidades satisfeitas en exercicios anteriores polo contribuínte en aplicación das cláusulas chan obxecto da devolución que se destinen directamente pola entidade financeira no exercicio, tras o acordo co contribuínte afectado, sentenza ou laudo arbitral, a minorar o principal do préstamo.

b. Regras especiais

Ademais da regra xeral anteriormente comentada, para determinar a base da dedución, é dicir, as cantidades invertidas con dereito a dedución, deben terse en conta as seguintes regras especiais:

  • Cando se adquira unha vivenda habitual despois de gozar da dedución por adquisición doutras vivendas habituais anteriores, non se poderán practicar deducións pola adquisición ou rehabilitación da nova vivenda ata que o importe investido nela exceda das cantidades invertidas nas anteriores que tivesen gozado de dedución.
  • Cando a transmisión da vivenda habitual xerase unha ganancia patrimonial exenta por reinvestimento, a base de dedución por adquisición ou rehabilitación da nova vivenda habitual minorarase no importe da ganancia patrimonial exenta, non podendo practicarse deducións ata que o importe investido supere a suma do prezo de adquisición das vivendas anteriores, na medida que tivese gozado de dedución, máis a ganancia patrimonial exenta nas anteriores.

De igual modo, cando a transmisión da vivenda habitual tería xerado unha ganancia patrimonial parcialmente non suxeita por aplicación da disposición transitoria novena da Lei do IRPF (por ser a data de adquisición anterior a 31 de decembro de 1994), a dedución por adquisición da nova vivenda non poderá comezar ata que o importe investido nesta non supere as cantidades investidas nas anteriores vivendas habituais, na medida que tivesen gozado de dedución, máis a ganancia patrimonial que resulte exenta por reinvestimento.

A aplicación dos coeficientes redutores ou de abatemento para determinar a parte da ganancia patrimonial obtida na transmisión de vivendas adquiridas antes do 31 de decembro de 1994 que queda non suxeita ao IRPF por aplicación do disposto na da disposición transitoria novena da Lei de IRPF coméntase con máis detalle no Capítulo 11.