Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

2.Actividades prioritarias de mecenado en 2020

Normativa:  Disposición adicional segunda.Uno do Real Decreto-lei 27/2018, do 28 de decembro, polo que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria e catastral (BOE do 29);Disposición adicional septuaxésimo primeira da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4).

O artigo 5 do Real Decreto-lei 18/2019, do 27 de decembro, polo que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral e de seguridade social (BOE do 28) establece que durante o ano 2020 se considerarán actividades prioritarias de mecenado as enumeradas na disposición adicional septuaxésimo primeira da Lei 6/2018, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018.

Por el e, de acordo con esta previsión legal, as actividades prioritarias de mecenado no exercicio 2020 son as seguintes:

 1. As levadas a cabo polo Instituto Cervantes para a promoción e difusión da lingua española e da cultura mediante redes telemáticas, novas tecnoloxías e outros medios.
 2. As levadas a cabo pola Fundación Deporte Nova en colaboración co Consello Superior de Deportes no marco do proxecto “España Compite:na Empresa como no Deporte” coa finalidade de contribuír ao impulso e proxección das PEME españolas no ámbito interno e internacional, a potenciación do deporte e a promoción do empresario como motor de crecemento asociado aos valores do deporte.Os donativos, doazóns e achegas ás actividades sinaladas neste neste apartado terán o límite de 50.000 euros anuais para cada aportante.
 3. As levadas a cabo pola Biblioteca Nacional de España en cumprimento dos fins e funcións de carácter cultural e de investigación científica establecidas pola Lei 1/2015, do 24 de marzo, reguladora da Biblioteca Nacional de España e polo Real Decreto 640/2016, do 9 de decembro, polo que se aproba o Estatuto da Biblioteca Nacional de España.
 4. As actividades de fomento, promoción e difusión das artes escénicas e musicais levadas a cabo polas Administracións públicas ou co apoio destas.
 5. As levadas a cabo polo Museo Nacional do Prado para a consecución dos seus fins establecidos na Lei 46/2003, do 25 de novembro, reguladora do Museo Nacional do Prado e no Real Decreto 433/2004, do 12 de marzo, polo que se aproba o Estatuto do Museo Nacional do Prado.
 6. A conservación, restauración ou rehabilitación dos bens do Patrimonio Histórico Español que se relacionan no anexo XIII da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4).
 7. Os proxectos e actuacións das Administracións públicas dedicadas á promoción da Sociedade da Información e, en particular, aqueles que teñan por obxecto a prestación dos servizos públicos por medio dos servizos informáticos e telemáticos a través de Internet.
 8. Os programas de formación e promoción do voluntariado que fosen obxecto de subvención por parte das Administracións públicas.
 9. Os programas dirixidos á erradicación da violencia de xénero que fosen obxecto de subvención por parte das Administracións Públicas ou se realicen en colaboración con estas.
 10. A investigación, desenvolvemento e innovación nas infraestruturas que forman parte do Mapa nacional de Infraestruturas Científicas e Técnicas Singulares (ICTS) aprobado o 7 de outubro de 2014 polo Consello de Política Científica, Tecnolóxica e de Innovación e que, para este efecto, se relacionan no anexo XIV da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4).
 11. A investigación, o desenvolvemento e a innovación orientados a resolver os retos da sociedade identificados na Estratexia Española de Ciencia e Tecnoloxía e de Innovación para o período 2013-2020 e financiados ou realizados polas entidades que, para estes efectos, se recoñezan polo Ministerio de Facenda, por proposta do Ministerio de Economía e Empresa.

  Véxase o Real Decreto 355/2018, do 6 de xuño, polo que se reestruturan os departamentos ministeriais (BOE do 7).

 12. O fomento da difusión, divulgación e comunicación da cultura científica e da innovación levadas a cabo pola Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía.
 13. As levadas a cabo pola Axencia Estatal de Investigación para o fomento e financiamento das actuacións que derivan das políticas de I+D da Administración Xeral do Estado.
 14. As levadas a cabo pola Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento para a loita contra a pobreza e a consecución dun desenvolvemento humano sostible nos países en desenvolvemento.
 15. As levadas a cabo pola Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento para a promoción e o desenvolvemento das relacións culturais e científicas con outros países, así como para a promoción da cultura española no exterior.
 16. As actividades de promoción educativa no exterior recollidas no Real Decreto 1027/1993, do 25 de xuño, polo que se regula a acción educativa no exterior.
 17. As levadas a cabo pola Fundación ONCE no marco do Programa de Bolsas “Oportunidade ao Talento”, así como as actividades culturais desenvolvidas por esta entidade no marco da Bienal de Arte Contemporánea, o Espazo Cultural “Cambio de Sentido” e a Exposición itinerante “O Mundo Fluye”.
 18. As levadas a cabo pola Fundación ONCE do can guía no marco do “Trinta Aniversario da Fundación ONCE do Can Guía”.
 19. As actividades que se leven a cabo en aplicación do “Pacto Iberoamericano de Xuventude”.
 20. As levadas a cabo polo Fondo de Bolsas Soledad Cazorla para orfos da violencia de xénero (Fundación Mulleres).
 21. Os programas e actividades relacionadas coa celebración dos seguintes acontecementos de excepcional interese público, sempre que fosen aprobados polo respectivo Consorcio:
  • "VIII Centenario da Universidade de Salamanca”
  • “20 Aniversario da Reapertura do Gran Teatro do Liceo de Barcelona e o bicentenario da creación da Societat dAccionistes”
  • “Programa de preparación dos deportistas españois dos Xogos de Tokyo 2020”
  • "4ª Edición da Barcelona World Race"
  • “V Centenario da expedición da primeira volta ao mundo de Fernando de Magallanes e Juan Sebastián Elcano”
  • “Plan de Fomento da Lectura (2017-2020)”
  • “Plan Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025”
  • “50 Edición do Festival Internacional de Jazz de Barcelona”
  • “Campionato Mundial Júnior Balonmán Masculino 2019”
  • "Campionato Mundial Balonmán Feminino 2021"
  • “Andalucía Valderrama Masters”
  • “A Transición:40 anos de liberdade de Expresión”
  • “Barcelona Mobile World Capital”
  • “Ceuta e a Lexión, 100 anos de unión”
  • “Bádminton World Tour”
  • “Nuevas Metas”
  • "Barcelona Equestrian Challenge (3ª Edición)"
  • “Universo Muller II Logroño 2021, o noso V Centenario
  • "Centenario Delibes"
  • “Ano Santo Xacobeo 2021”
  • “VIII Centenario da Catedral de Burgos 2021”
  • “Deporte Inclusivo”
  • “Plan 2020 de Apoio ao Deporte de Base II España, Capital do Talento Novo”
  • “Conmemoración do Centenario da Coroación da Nosa Señora do Orballo (1919-2019)”
  • “Traslado da Imaxe da Nosa Señora do Orballo dende a Aldea ao Pobo de Almonte”
  • "Camiño Lebaniego"
  • "Expo Dubái 2020"
  • Enfermidades “Neurodexenerativas 2020.Ano Internacional da Investigación e Innovación”
  • XXV “Aniversario da Declaración pola UNESCO do Real Mosteiro de Santa María de Guadalupe como Patrimonio da Humanidade”
  • "Vixésimo quinta sesión da Conferencia das Partes da Convención Marco de Nacións Unidas sobre o Cambio Climático (COP25), décimo quinta sesión da Conferencia das Partes en calidade  de Reunión das Partes do Protocolo de Kioto (COP-MOP15) e a segunda sesión da Conferencia das Partes como Reunión das Partes do Acordo de París (CMA2) e quincuaxésimo primeira Reunión dos Órganos Subsidiarios da Convención, tanto do Órgano Subsidiario de Asesoramento Científico e Tecnolóxico (SBSTA) como do Órgano Subsidiario de Implementación (SBI)"
  • "Automobile Barcelona 2019"
  • “Plan Berlanga”
  • “España País Convidado de Honra na Feira do libro de Fráncfort en 2021”
  • “Plan de Fomento da ópera na Rúa do Teatro Real”
  • “175 Aniversario da construción do Gran Teatre del Liceu”
  • “Gran Premio de España de Fórmula 1”

  Nota: Véxase o artigo 27.3.Segundo da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado e a Resolución do 25 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral de Tributos, pola que se aproba o Manual de aplicación dos beneficios fiscais previstos no apartado primeiro do artigo 27.3 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado, correspondentes aos gastos de propaganda e publicidade de proxección plurianual, que sirvan para a promoción dos acontecementos de excepcional interese público (BOE do 2 de febreiro) que contén as regras aplicables.