Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

1.Porcentaxes aplicable

Normativa:Véxase o artigo 22 Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado

Atención: o importe desta dedución consignarase na casa [0722] do anexo A.2) da declaración.

Cando se trate de cantidades doadas ou satisfeitas ás entidades anteriormente relacionadas e que se destinen por estas á realización e desenvolvemento de actividades e programas prioritarios de mecenado, as porcentaxes anteriores elevásense en cinco puntos porcentuais, é dicir:

Base de dedución Importe ataPorcentaxe de dedución
150 euros 85
Resto base de dedución 40
Tipo incrementado por reiteración de doazóns a unha mesma entidade 45

Novidade 2020: téñase en conta que para 2020 o artigo 5 do Real Decreto-lei 18/2019, do 27 de decembro, polo que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral e de seguridade social (BOE do 28) estableceu que as porcentaxes e os límites das deducións establecidas no artigo 19 da citada Lei 49/2002, do 23 de decembro, se elevarán en cinco puntos porcentuais en relación coas actividades prioritarias de mecenado.