Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

3.Porcentaxes de dedución

Normativa:Véxase o artigo 19 Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado

Atención:o importe desta dedución consignarase na casa [0723] do anexo A.2) da declaración.

a. En xeral

Os contribuíntes terán dereito a deducir da cota íntegra o resultado de aplicar á base da dedución correspondente ao conxunto de donativos, doazóns e achegas con dereito a dedución, determinada de acordo co establecido no apartado anterior, a seguinte escala aplicable durante o período impositivo 2020:

Base de dedución Importe ataPorcentaxe de dedución
150 euros 80
Resto base de dedución 35
Tipo incrementado por reiteración de doazóns a unha mesma entidade 40

Novidade 2020: a disposición final segunda do Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do Covid-19 (BOE do 6), modificou, con efectos da 1 de xaneiro de 2020, o artigo 19.1 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado, para elevar en 5 puntos porcentuais as porcentaxes de dedución previstas no devandito artigo para as doazóns.

b. Tipo incrementado por reiteración das doazóns a unha mesma entidade

Se nos dous períodos impositivos inmediatos anteriores se tivesen realizado donativos, doazóns ou achegas con dereito a dedución en favor dunha mesma entidade por importe igual ou superior, en cada un deles, ao do exercicio anterior, a porcentaxe de dedución aplicable á base da dedución en favor desa mesma entidade que exceda de 150 euros, será o 40 por 100.

Covid-19: os donativos para apoio fronte ao Covid-19 realizados ás entidades beneficiarias do mecenado, entre as que se encontran, entre outros, o Estado, as Comunidades Autónomas e as Entidades Locais, teñen dereito á dedución por donativos nas porcentaxes indicadas.Estas doazóns estarán, ademais, afectadas, acordo co artigo 47 do Real Decreto-lei 11/2020, do 31 de marzo (BOE da 1 de abril), ao financiamento exclusivo dos gastos derivados da crise sanitaria provocada polo Covid-19 e poderán destinarse a atender gastos tales como equipamentos e infraestruturas sanitarias, material, subministracións, contratación de persoal, investigacións e calquera outro que poida contribuír a reforzar as capacidades de resposta fronte á devandita crise sanitaria.