Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Exemplo:Dedución por investimento en elementos novos do inmobilizado material ou investimentos inmobiliarios afectos a actividades económicas

Don P.H.V. é titular dunha actividade económica cuxo rendemento neto se determina polo método de estimación directa, modalidade normal.

Durante 2020 cumpre os requisitos para ser considerada entidade de reducida dimensión e obtén uns rendementos netos da actividade por importe de 45.000 euros, sendo a base liquidable xeral do exercicio que se corresponde con eses rendementos de 43.200 euros e a suma da súa cota íntegra estatal e autonómica de 10.673 euros.

O 5 de setembro de 2020 cos rendementos obtidos no exercicio adquire maquinaria nova para a súa empresa por un importe de 25.000 euros que lle é entregada en novembro dese ano.

Determinar o importe da dedución por investimento.

Solución:

Rendementos netos de actividades económicas do exercicio 2020:45.000

Cantidade invertida en 2020 (1) = 25.000

Base da dedución (cantidade invertida co límite de 43.200) (2) = 25.000

Importe da dedución: (25.000 x 5%) (3) = 1.250

Límite máximo do importe (suma da súa cota íntegra estatal e autonómica) =10.673

Notas ao exemplo:

(1) O importe dos rendementos netos de actividades económicas obtidos en 2020 que se invisten en elementos novos afectos farase constar na casa [0833] do anexo A.4) da declaración.(Volver)

(2) É o importe con dereito a dedución co límite da base liquidable xeral positiva do 2020 que corresponda a tales rendementos e consignarase na casa [0834] do anexo A.4) da declaración.(Volver)

(3) O importe da dedución non excede da suma da cota íntegra estatal e autonómica do exercicio 2020 polo que, neste caso, se consignará na súa totalidade na casa [0835] do anexo A.4) da declaración.(Volver)

Atención: no anexo A.4) da declaración, farase constar na casa [0830] o importe dos rendementos netos de actividades económicas obtidos en 2019 que se invisten en 2020 en elementos novos afectos e nas casas [0831] y [0832], respectivamente, o importe con dereito a dedución e o importe da dedución.De igual modo cando se trate de rendemento obtidos no 2020 que se invisten nese mesmo exercicio en elementos novos afectos, consignarase o seu importe na casa [0833] e nas casas [0834] y [0835], respectivamente, o importe con dereito a dedución e o importe da dedución.