Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

b) Requisitos para a aplicación da dedución

Normativa:Art.º 27, apartados 3 a 14 e disposición transitoria oitava da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias

Para a aplicación desta dedución deben cumprirse os requisitos que a continuación se comentan:

 • Que o contribuínte determine os rendementos netos da súa actividade económica conforme ao método de estimación directa e que os devanditos rendementos proveñan de actividades realizadas mediante establecementos situados en Canarias.
 • Que a Reserva para Investimentos figure contabilizada de forma separada, e que non se dispoña dela en tanto que os bens en que se materializase deban permanecer na empresa.
 • Que as cantidades destinadas á devandita reserva se materialicen no prazo máximo de tres anos, contados dende a data de devindicación do imposto correspondente ao exercicio en que se dotou esta, salvo no caso de dotacións con beneficios obtidos en períodos impositivos iniciados no ano 2016 que se amplía un ano máis (a catro anos).

  Novidade: polos graves efectos que a pandemia produciu na realización dos investimentos e os resultados económicos no ano 2020, o Real Decreto-lei 39/2020, do 29 de decembro, de medidas financeiras de apoio social e económico e de cumprimento da execución de sentenzas, introduce unha nova disposición transitoria oitava na Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias, para ampliar este prazo que fixa o artigo 27.4 da Lei 19/1994 nun ano máis para investimentos en Canarias dotada con beneficios obtidos en períodos impositivos iniciados no ano 2016.

 • Que dita materialización realízase na realización dalgún dos investimentos que se detallan no artigo 27.4 da Lei 19/1994 (BOE do 30).

  Os investimentos que se detallan no artigo 27.4 da Lei 19/1994 examínanse no seu apartado específico "Investimentos onde debe materializarse as cantidades destinadas á RIC"Deste Capítulo

 • Que os elementos patrimoniais en que se materialice o investimento estean situados ou sexan recibidos no arquipélago canario, que sexan utilizados neste, que estean afectos e sexan necesarios para o desenvolvemento das actividades económicas do contribuínte, salvo no caso dos que contribúan á mellora e protección do medio canario.Investimentos que se detallan no artigo 27.4 da Lei 19/1994.

  O artigo 27.5 da Lei 19/1994 determina para tal efecto que elementos se entenderán situados e utilizados no arquipélago.

 • Que os activos en que se materializase a reserva para investimentos relacionados nas letras A e C do artigo 27.4 da Lei 29/1994, así como os adquiridos en virtude do disposto na letra D do citado apartado 4 do artigo 27, permanezan en funcionamento na empresa do mesmo contribuínte durante cinco anos como mínimo, sen ser obxecto de transmisión, arrendamento ou cesión a terceiros para o seu uso.Cando a súa permanencia fose inferior ao devandito período, non se considerará incumprido este requisito cando se proceda á adquisición doutro elemento patrimonial que o substitúa polo seu valor neto contable, con anterioridade ou no prazo de 6 meses dende a súa baixa no balance que reúna os requisitos esixidos para a aplicación da dedución e que permaneza en funcionamento durante o tempo necesario para completar o devandito período.No caso de adquisición de chan, o prazo será de dez anos.

  Os contribuíntes que se dediquen á actividade económica de arrendamento ou cesión a terceiros para o seu uso de inmobilizado poderán gozar da reserva para investimentos, sempre que non exista vinculación, directa ou indirecta, cos arrendatarios ou cesionarios dos devanditos bens, nos termos definidos no artigo 18.2 da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades, nin se trate de operacións de arrendamento financeiro.

  Tratándose de arrendamento de bens inmobles, ademais das condicións previstas no parágrafo anterior, deberán cumprirse os requisitos establecidos no cuarto parágrafo do apartado 8 do artigo 27 da citada Lei 19/1994, do 6 de xullo

  Para os efectos do cómputo do prazo de mantemento debe terse en conta que, para os investimentos do artigo 27.4.A) e C), entenderase producida a materialización, mesmo nos casos da adquisición mediante arrendamento financeiro, no momento en que os activos entren en funcionamento.

Importante: o artigo único.Uno do Real Decreto-lei 15/2014, do 19 de decembro, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias (BOE do 20) derrogou o apartado 10 do artigo 27 da Lei 19/1994, polo que xa non é necesario que o contribuínte presente por vía telemática o plan de investimento dentro dos prazos de declaración do imposto en que se practique a dedución correspondente á reserva para investimentos en Canarias e a través do formulario que figuraba na páxina da Axencia Estatal de Administración Tributaria en Internet

Incumprimento dos requisitos

Normativa:Art. 27.16 Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias

A disposición da reserva para investimentos con anterioridade á finalización do prazo de mantemento do investimento ou para investimentos diferentes ás previstas no apartado 4 deste artigo, así como o incumprimento de calquera outro dos requisitos establecidos neste artigo, salvo o requisito da súa contabilización separada e da información que sobre o RIC ha de constar a memoria das contas anuais, dará lugar a que o contribuínte proceda á integración, na base impoñible do IRPF do exercicio en que acontecesen estas circunstancias, das cantidades que no seu día deron lugar á redución daquela ou á dedución desta, sen prexuízo das sancións que resulten procedentes.

No caso do incumprimento da obriga do exercicio da opción de compra prevista nos contratos de arrendamento financeiro, a integración na base impoñible terá lugar no exercicio no que contractualmente estivese previsto que esta debese exercitarse.

Liquidaranse xuros de mora nos termos previstos na Lei 58/2003 e na súa normativa de desenvolvemento