Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Límite conxunto das deducións dos artigos 35, 36 e 38 LIS en Canarias

 • Límite conxunto xeral:60 por 100 ou ao 90 por 100

  De acordo co artigo 94.1.b) Lei 20/1991, do 7 de xuño de 1991, o límite conxunto sobre a cota será sempre superior nun 80 por 100 ao que se fixe no réxime xeral, cun diferencial mínimo de 35 puntos porcentuais.

  Polo tanto, os límites conxuntos do artigo 39.1 LIS elévanse ao 60 por 100 ou ao 90 por 100.

  En consecuencia, as deducións por investimentos dos artigos 35, 36 e 38 LIS, aplicadas en Canarias no período impositivo, non poderán exceder conxuntamente do 60 por 100 da cota que resulte de minorar a suma das cotas íntegras, estatal e autonómica (casas [0545] y [0546] da declaración), no importe total das deducións por investimento en vivenda habitual (no caso de contribuíntes ás que lle é aplicable o réxime transitorio desta dedución), por investimento en empresas de nova ou recente creación, prevista no artigo 68.1 da Lei do IRPF, e por actuacións para a protección e difusión do Patrimonio Histórico Español e do Patrimonio Mundial (∑ casas [0547] y [0548];menos ∑ casas [0549]; [0550] y [0551], respectivamente).Non obstante, elevarase ao 90 por 100 cando o importe das deducións dos artigos 35 e 36 exceda do 10 por 100 da mencionada cota.

 • Limite conxunto para as illas de La Palma, La Gomera e El Hierro:70 por 100 ou ao 100 por 100

  Non obstante, a partir do exercicio 2019 para as illas de La Palma, La Gomera e El Hierro, o tope mínimo do 80 por 100 incrementarase ao 100 por 100 e o diferencial mínimo pasará a 45 puntos porcentuais cando a normativa comunitaria de axudas de estado así o permita e se trate de investimentos contemplados na Lei 2/2016, de 27 de setembro e demais leis de medidas para a ordenación da actividade económica destas illas de acordo co que establece o artigo 1.Cuarenta e un da Lei 8/2018, do 5 de novembro, pola que se modifica a Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias (BOE do 6].En consecuencia, nestes casos, para as illas de La Palma, La Gomera e El Hierro os límites conxuntos (do 60 por 100 ou 90 por 100) elévanse, respectivamente, ao 70 por 100 e ao 100 por 100.

  A aplicación do límite do 90 por 100 (do 100 por 100 para as illas de La Palma, La Gomera e El Hierro) está condicionada ao cumprimento dos requisitos esixidos para o límite do 50 por 100 que se comenta ao falar do límite conxunto no réxime xeral de dedución por incentivos e estímulos ao investimento empresarial da Lei do Imposto sobre Sociedades deste Capítulo.

  A aplicación dos límites previstos para as illas de La Palma, La Gomera e El Hierro naqueles casos nos que o contribuínte tamén xere deducións noutros territorios de Canarias deberá atender simultáneamente ás seguintes regras:

  1. As deducións xeradas nas illas de La Palma, La Gomera e El Hierro deberán respectar o seu propio límite mellorado (70/100 por 100).Igualmente, as deducións xeradas no resto do territorio canario tamén deberán respectar o seu propio límite mellorado (60/90 por 100).
  2. En caso de que existan tanto deducións nas tres illas mencionadas (A Palma, La Gomera e El Hierro) como no resto do territorio canario, o límite máximo para ambos os dous tipos de deducións será o superior, é dicir, o límite mellorado das tres illas  (70/100 por 100).
  3. No suposto de que concorran deducións nas tres illas mencionadas e no resto do territorio canario, estas últimas non poderán beneficiarse do límite incrementado das tres illas.
 • Aplicación do límite conxunto

  Finalmente sinalar que este límite conxunto sobre a cota é independente do que corresponda polos investimentos acollidos ao Réxime Xeral de deducións do LIS e aos Réximes de apoio a acontecementos de excepcional interese público recollidos no anexo A.3) da declaración.