Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

B. Dedución por producións cinematográficas estranxeiras en España (art. 36.2 LIS)

Os produtores rexistrados no Rexistro Administrativo de Empresas Cinematográficas do Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuais que se encarguen da execución dunha produción estranxeira de longametraxes cinematográficas ou de obras audiovisuais que permitan a confección dun soporte físico previo á súa produción industrial seriada, terán dereito á dedución polos gastos realizados en territorio español

Base de dedución

A base da dedución está constituída polos seguintes gastos realizados en territorio español directamente relacionados coa produción:

  1. Os gastos de persoal creativo, sempre que teña residencia fiscal en España ou nalgún Estado membro do Espazo Económico Europeo, co límite de 100.000 euros por persoa.
  2. Os gastos derivados da utilización de industrias técnicas e outros provedores.

Porcentaxes de dedución e importe máximo da dedución

O importe de dedución será:

a) En xeral

  • Do 30 por 100 respecto do primeiro millón de base da dedución.
  • Do 25 por 100 sobre o exceso do devandito importe

A dedución aplicarase sempre que tales gastos realizados en territorio español sexan, polo menos, de 1 millón de euros.Non obstante, no suposto de producións de animación o importe de tales gastos establécese, polo menos, en 200.000 euros.

O importe desta dedución non poderá ser superior a 10 millóns de euros, por cada produción realizada. 

Así mesmo, o artigo 36.2 da LIS tamén establece que o importe desta dedución, conxuntamente co resto de axudas percibidas polo contribuínte, non poderá superar o 50 por 100 do custo de produción.

b) Cando o produtor se encargue da execución de servizos de efectos visuais e os gastos realizados en territorio español sexan inferiores a 1 millón de euros:Do 30 por 100 da base da dedución.

O importe desta dedución non poderá superar o importe que establece o Regulamento (UE) 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de "minimis".

En resumo:

Porcentaxe deduciónImporte máximoBase de dedución 
30%

Cando o produtor se encargue da execución de servizos de efectos visuais e os gastos realizados en territorio español sexan inferiores a 1 millón € 

Non poderá superar o importe que establece ás axudas de "minimis" o Regulamento (UE) 1407/2013  

Os seguintes gastos realizados en territorio español directamente relacionados coa produción:

  • Os gastos de persoal creativo, sempre que teña residencia fiscal en España ou nalgún Estado membro do Espazo Económico Europeo, co límite de 100.000 euros por persoa.
  • Os gastos derivados da utilización de industrias técnicas e outros provedores.
30% Ata 1 millón € de base da dedución

10 millóns € por cada produción realizada
Sen que supere 50% do custo de produción

Requisito: A dedución aplicarase sempre que os gastos realizados en territorio español sexan, polo menos, de 1 millón €. Non obstante, no suposto de producións de animación o importe de tales gastos establécese, polo menos, en 200.000 €.

25% Sobre o exceso de 1 millón €

Límites

Esta dedución queda excluída do límite conxunto (25/50 por 100) previsto o artigo 39.1 LIS para as deducións para incentivar a realización de determinadas actividades e, polo tanto, esta dedución por gastos de execución dunha produción estranxeira non se computa para o cálculo do devandito límite.

Finalmente, téñase en conta que, en caso de insuficiencia de cota na aplicación desta dedución do artigo 36.2 da LIS, a posibilidade de poder solicitar o seu abono á Administración que se concede no artigo 39.3 da LIS, non é aplicable ao IRPF, de acordo co disposto no artigo 68.2 da Lei do IRPF