Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

2.Réxime xeral de deducións

Os investimentos empresariais que no exercicio 2020 determinan o dereito a deducir por este concepto contéñense nos artigos 35, 36 e 38 da Lei 27/2014, do 27 de novembro do Imposto sobre Sociedades (en diante LIS).

Dedución por creación de emprego do artigo 37 do LIS: con efectos para os períodos impositivos que se inicien o 1 de xaneiro de 2019, a disposición derrogatoria única do Real Decreto-lei 28/2018, do 28 de decembro, para a revalorización das pensións públicas e outras medidas urxentes en materia social, laboral e de emprego, derrogou o artigo 4 da Lei 3/2012, do 6 de xullo, de Medidas Urxentes para a Reforma do Mercado Laboral, que establecía a posibilidade de asinar contratos de traballo por tempo indefinido de apoio aos emprendedores.

Non obstante, a disposición transitoria sexta do citado Real Decreto-lei 28/2018 mantivo a validez daqueles contratos que se tivesen asinado con anterioridade á devandita data (1 de xaneiro de 2019) ao abeiro da normativa vixente no momento da súa celebración e as dos seus correspondentes incentivos.

Como consecuencia do anterior, a dedución por creación de emprego do artigo 37 do LIS seguirase aplicando aos contratos de traballo por tempo indefinido de apoio aos emprendedores celebrados antes do 1 de xaneiro de 2019.

A dedución do artigo 37 do LIS debíase practicar na cota íntegra do período impositivo correspondente á finalización do período de proba dun ano esixido no correspondente tipo de contrato.Polo tanto, para contratos subscritos validamente en 2018 cuxo período de proba finalizou nun ano, púidose aplicar a dedución na cota íntegra de 2019.

A diferenza dos anterior, no exercicio 2020, en principio non se poderá xerar o dereito a aplicar esta dedución, posto que a partir de 1 de xaneiro de 2019 non poderá subscribirse este tipo de contratos.

Ademais, de acordo co establecido no apartado 5 da disposición transitoria vixésima cuarta da LIS, é aplicable a dedución por investimentos do artigo 37 do texto refundido da Lei do Imposto sobre Sociedades naqueles supostos en que o investimento en elementos patrimoniais afectos a actividades económicas se realice de acordo cun plan especial de investimento aprobado pola Administración tributaria por proposta do suxeito pasivo e o devandito plan permita que os rendementos netos de actividades económicas do período impositivo 2014 se invistan en elementos novos do inmobilizado material ou investimentos inmobiliarios no exercicio 2020.

O cadro onde se recollen cada unha destas modalidades de dedución, a súa porcentaxe de dedución e o límite conxunto, así como estudo e comentario especifico de cada unha destas deducións recóllese os seguintes apartados: