Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

C. Dedución por produción de determinados espectáculos en vivo (art. 36.3 LIS)

Porcentaxe de dedución

Os gastos realizados na produción e exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais terán unha dedución do 20 por 100.

Base de dedución

A base da dedución estará constituída polos custos directos de carácter artístico, técnico e promocional incorridos nas referidas actividades.

Importe máximo da dedución

A dedución xerada en cada período impositivo non poderá superar o importe de 500.000 euros por contribuínte.

En resumo:

Porcentaxe de deduciónImporte máximoBase de dedución
20% 500.000 €
Sen que supere o 80% dos gastos
Custos directos de carácter artístico, técnico e promocional incorridos.

Requisitos

Os requisitos necesarios para a aplicación da dedución son:

  1. Que o contribuínte obtivese un certificado para o efecto, nos termos que se establezan por Orde Ministerial, polo Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música.
  2. Que, dos beneficios obtidos no desenvolvemento destas actividades no exercicio no que se xere o dereito á dedución, o contribuínte destine polo menos o 50 por 100 á realización de actividades que dan dereito á aplicación da dedución prevista neste apartado.

    O prazo para o cumprimento desta obriga será o comprendido entre o inicio do exercicio en que se obtivesen os referidos beneficios e os 4 anos seguintes ao peche do devandito exercicio.

A base desta dedución minorarase no importe das subvencións recibidas para financiar os gastos que xeren o dereito a esta.

Límite

O importe da dedución, xunto coas subvencións percibidas polo contribuínte, non poderá superar o 80 por 100 dos devanditos gastos.