Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

A. Dedución por investimentos en producións cinematográficas españolas (art. 36.1 LIS)

Porcentaxe de dedución e importe máximo da dedución

Con efectos dende o 1 de xaneiro de 2020, os investimentos en producións españolas de longametraxes e curtametraxes cinematográficas e de series audiovisuais de ficción, animación ou documental, que permitan a confección dun soporte físico previo á súa produción industrial seriada darán dereito ao produtor a unha dedución:

 • Do 30 por 100 respecto do primeiro millón de base da dedución.
 • Do 25 por 100 sobre o exceso do devandito importe.

O importe desta dedución non poderá ser superior a 10 millóns de euros.

Téñase en conta que ata o 31 de xaneiro de 2021 considerarase tamén estrea comercial dunha película, sen que esta perda a súa condición de película cinematográfica conforme se define no artigo 4.a) da Lei 55/2007, do 28 de decembro, a estrea que se leve a cabo a través de servizos de comunicación audiovisual televisiva, así como de servizos de comunicación electrónica que difundan canles de televisión ou de servizos de catálogos de programas [artigo 10 do Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-2019 (BOE do 6) e a Orde CUD/807/2020, do 27 de agosto, que amplía o prazo (BOE do 31)].

Base de dedución

A base da dedución estará constituída polo custo total da produción, así como polos gastos para a obtención de copias e os gastos de publicidade e promoción a cargo do produtor ata o límite para ambos os dous do 40 por 100 do custo de produción.

Polo menos o 50 por 100 da base da dedución deberá corresponderse con gastos realizados en territorio español.

No suposto dunha coprodución, os importes determinaranse, para cada coprodutor, en función da súa respectiva porcentaxe de participación naquela.

Para a aplicación da dedución establecida neste apartado, será necesario o cumprimento dos seguintes requisitos:

 1. Que a produción obteña o correspondente certificado de nacionalidade e o certificado que acredite o carácter cultural en relación co seu contido, a súa vinculación coa realidade cultural española ou a súa contribución ao enriquecemento da diversidade cultural das obras cinematográficas que se exhiben en España, emitidos polo Instituto de Cinematografía e das Artes Audiovisuais, ou polo órgano correspondente da Comunidade Autónoma con competencia na materia.
 2. Que se entregue unha copia nova e en perfecto estado da produción na Filmoteca Española ou a filmoteca oficialmente recoñecida pola respectiva Comunidade Autónoma.

A dedución prevista neste apartado xerarase en cada período impositivo polo custo de produción incorrido neste, se ben se aplicará a partir do período impositivo no que finalice a produción da obra.

Non obstante, no suposto de producións de animación, a dedución aplicarase a partir do período impositivo en que se obteña o certificado de nacionalidade sinalado na letra a’) do artigo 36.1 da LIS.

A base da dedución minorarase no importe das subvencións recibidas para financiar os investimentos que xeran dereito a dedución.

En resumo:

Porcentaxe deduciónImporte máximoBase de dedución 
30% Ata 1 millón € 

10 millóns €

Sen que supere as porcentaxes que se indican a continuación

Custo total de produción xunto con gastos de obtención de copias, gastos de publicidade e promoción a cargo do produtor ata límite do 40% do custo de produción.
25% Sobre o exceso de 1 millón €

Límites

O importe desta dedución, conxuntamente co resto de axudas percibidas polo contribuínte, non poderá superar o 50 por 100 do custo de produción.Non obstante, con efectos 1 de xaneiro de 2020, o devandito límite elévase ata:

 • O 85 por 100 para as curtametraxes.
 • O 80 por 100 para as producións dirixidas por unha persoa que non dirixise ou codirixido máis de dúas longametraxes cualificadas para a súa explotación comercial en salas de exhibición cinematográfica, cuxo presuposto de produción non supere 1.500.000 de euros.
 • O 80 por 100 no caso das producións rodadas integramente nalgunha das linguas cooficiais distintas ao castelán que se proxecten en España no devandito idioma cooficial ou subtitulado.
 • O 80 por 100 no caso de producións dirixidas exclusivamente por persoas cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100 recoñecido polo órgano competente.
 • O 75 por 100 no caso de producións realizadas exclusivamente por directoras.
 • O 75 por 100 no caso de producións cun especial valor cultural e artístico que necesiten un apoio excepcional de financiamento segundo os criterios que se establezan mediante Orde Ministerial ou nas correspondentes convocatorias de axudas.
 • O 75 por 100 no caso dos documentais.
 • O 75 por 100 no caso das obras de animación cuxo presuposto de produción non supere 2.500.000 de euros.
 • O 60 por 100 no caso de producións transfronteirizas financiadas por máis dun Estado membro da Unión Europea e nas que participen produtores de máis dun Estado membro.
 • O 60 por 100 no caso de coproducións internacionais con países iberoamericanos.