Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

B. Dedución para o arrendador

Atención:esta dedución non é aplicable no caso de contribuíntes falecidos antes de 31 de decembro de 2020.

Contía e límite da dedución

 • O 50 por 100 da cota íntegra autonómica que corresponda á base liquidable derivada dos rendementos netos de capital inmobiliario minorados na redución por arrendamento de inmobles destinados a vivenda e, no seu caso, na redución por rendementos con período de xeración superior a dous anos ou obtidos de forma notoriamente irregular no tempo, nos termos previstos nos apartados 2 e 3 do artigo 23 da Lei do IRPF , respectivamente.

  Véxase ao respecto o Capítulo 4 deste Manual dedicado aos "Rendementos de capital inmobiliario".

 • O importe máximo da dedución non poderá superar:

  • - 600 euros anuais en tributación individual e
  • - 1.200 euros en tributación conxunta

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que a vivenda que se arrenda estea situada en zona rural en risco de despoboamento.

  Se entende que se cumpre este requisito naqueles municipios ou concellos nos que se dean algún dos seguintes criterios obxectivos:

  1. Poboación inferior a 2.000 habitantes.
  2. Densidade de poboación inferior a 12,5 habitantes por quilómetro cadrado.
  3. Taxa de envellecemento superior ao 30 por 100.

  Para estes efectos debe terse en conta a Orde HAC/02/2020, do 3 de febreiro, pola que se aproba a relación de municipios que teñen a condición de Zona Rural de Cantabria en Risco de Despoboamento para o exercicio 2020.

 • Que a vivenda que se arrenda constitúa ou vaia constituír a vivenda habitual do arrendatario.

  O concepto de vivenda habitual será o fixado pola disposición adicional vixésimo terceira da Lei do IRPF e o artigo 41 bis do seu Regulamento

 • Que o arrendamento non constitúa unha actividade económica para o arrendador.
 • Que a residencia habitual do arrendador tamén se encontre nesta zona en risco de despoboamento.

  Para determinar o concepto de residencia habitual no territorio dunha Comunidade Autónoma estarase nos disposto polo artigo 72 da Lei do IRPF .