Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por arrendamento da vivenda habitual no territorio das Illes Balears a favor de determinados colectivos

Normativa:Art.º 3 bis do Texto Refundido das Disposicións Legais da Comunidade Autónoma das Illes Balears en materia de Tributos Cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2014, do 6 de xuño.

Contía e límite máximo da dedución

 • O 15 por 100 dos importes satisfeitos no período impositivo polo arrendamento da vivenda habitual.

  En caso de matrimonio, calquera que sexa o seu réxime económico matrimonial, só serán deducibles as cantidades que satisfaga o cónxuxe asinante do contrato de arrendamento e, en consecuencia, as cantidades que satisfaga o cónxuxe que non figura no contrato non dan dereito á devandita dedución por non ser arrendatario.Véxase ao respecto a Sentenza do Tribunal Supremo núm. 220/2009, do 3 de abril.

 • O importe máximo de dedución será de 400 euros.

Requisitos e outras condicións da dedución

 • Que concorra no contribuínte algunha das seguintes circunstancias:

  • Que na data da devindicación do imposto sexa menor de 36 anos.
  • Que se trate dunha persoa cun grao de discapacidade física ou sensorial igual ou superior ao 65 por 100 ou cun grao de discapacidade psíquica igual ou superior ao 33 por 100.

   Respecto aos graos de discapacidade véxase a disposición adicional primeira do Texto Refundido das Disposicións Legais da Comunidade Autónoma das Illes Balears en materia de Tributos Cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2014, do 6 de xuño.

  • Que se trate do pai ou os pais que convivan co fillo ou os fillos sometidos á patria potestade e que integren unha familia numerosa.
 • Que se trate do arrendamento da vivenda habitual do contribuínte, ocupada efectivamente por este, e que a duración do contrato de arrendamento sexa igual ou superior a un ano.
 • Que se constituíse o depósito da fianza á que se refire o artigo 36.1 da Lei 29/1994, do 24 de novembro, de arrendamentos urbanos, a favor do Instituto Balear da Vivenda.
 • Que, durante polo menos a metade do período impositivo, nin o contribuínte nin ningún dos membros da súa unidade familiar sexan titulares, de pleno dominio ou dun dereito real de uso ou desfrute, doutra vivenda distante a menos de 70 quilómetros da vivenda arrendada, agás nos casos en que a outra vivenda se encontre situada fóra das Illes Balears ou noutra illa.

  Precisións:

  • O concepto de unidade familiar é o establecido no artigo 82 da Lei do IRPF e examínase no Capítulo 2 deste Manual

  • A expresión que sexan titulares do pleno dominio ou dun dereito real implica que non procede aplicar a dedución se o contribuínte ou calquera outro membro da unidade familiar ostentan calquera porcentaxe en pleno dominio ou en dereito real de uso ou desfrute.

  • O requisito de que “durante polo menos a metade do período impositivo non se dispoña do pleno dominio ou dun dereito real de gozo ou desfrute, doutra vivenda distante a menos de 70 km da vivenda arrendada agás....." debe cumprirse, tanto en tributación individual coma en conxunta e, tanto por parte do contribuínte coma por parte do resto de membros da unidade familiar, no caso de que esta exista.

 • Que o contribuínte non teña dereito no mesmo período impositivo a ningunha dedución por investimento en vivenda habitual.
 • Que a suma da base impoñible xeral e a base impoñible do aforro do contribuínte casas [0435] y [0460] da declaración, non supere as seguintes contías:

  a) En xeral:

  • 20.000 euros en tributación individual.
  • 34.000 euros en tributación conxunta.

  b) No caso de familias numerosas

  • 26.000 euros en tributación individual.
  • 40.000 euros en tributación conxunta.
 • En caso de tributación conxunta, só poderán beneficiarse desta dedución os contribuíntes integrados na unidade familiar que cumpran as condicións establecidas e polo importe das contías efectivamente satisfeitas por estes.