Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por investimento en instalacións ambientais e de adaptación a persoas con discapacidade en vivenda habitual

Normativa:Art.º 7.2 Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Castela e León en materia de tributos propios e cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2013, do 12 de setembro.

Contía da dedución

O 15 por 100 dos investimentos que se realicen nas actuacións de rehabilitación de vivenda que a continuación se relacionan, sempre que a vivenda este situada na Comunidade de Castela e León e constitúa ou vaia constituír a vivenda habitual do contribuínte:

 1. Instalación de paneis solares, co fin de contribuír á produción de auga quente sanitaria demandada polas vivendas, nunha porcentaxe, polo menos, do 50 por 100 da contribución mínima esixible pola normativa técnica de edificación aplicable.
 2. Calquera mellora nos sistemas de instalacións térmicas que incrementen a súa eficiencia enerxética ou a utilización de enerxías renovables.
 3. A mellora das instalacións de subministración e instalación de mecanismos que favorezan o aforro de auga, así como a realización de redes de saneamento separativas no edificio que favorezan a reutilización das augas grises no propio edificio e reduzan o volume de vertedura ao sistema público de rede de sumidoiros.
 4. As obras e instalacións de adecuación necesarias para a accesibilidade e comunicación sensorial que facilite o desenvolvemento digno e adecuado dun ou varios ocupantes da vivenda que sexan persoas con discapacidade, sempre que estes sexan o suxeito pasivo ou o seu cónxuxe ou un parente, en liña directa ou colateral, consanguínea ou por afinidade, ata o terceiro grao inclusive.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

Normativa:Véxase o art.º 10 do Texto Refundido  das disposicións legais da Comunidade de Castela e León en materia de tributos propios e cedidos.

 • La rehabilitación da vivenda deberá cumprir os requisitos establecidos na normativa reguladora do IRPF (Lei e Regulamento) na súa redacción en vigor a 31 de decembro de 2012, para a aplicación da dedución por investimento en vivenda habitual na modalidade de rehabilitación de vivenda habitual.

 • As obras de adaptación a que se refire a letra d) do apartado "Contía da dedución" anterior deberán axustarse aos requisitos establecidos na normativa do estatal do IRPF (Lei e Regulamento) na súa redacción en vigor a 31 de decembro de 2012.

  Atención: esta dedución autonómica é aplicable ás actuacións de rehabilitación de vivendas e obras de adaptación para persoas con discapacidade realizadas tanto con anterioridade a 1 de xaneiro de 2013 coma con posterioridade á devandita data.

 • A dedución requirirá o logo de recoñecemento polo órgano competente de que a actuación de rehabilitación fose cualificada ou declarada como actuación protexida en materia de rehabilitación de vivendas, nos termos previstos na normativa, estatal ou autonómica, que regule os plans de fomento da rehabilitación edificatoria.

  Véxase o Decreto 54/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento previo de actuacións de rehabilitación incluídas en plans de rehabilitación de vivenda para os efectos da dedución por investimento en instalacións de recursos enerxéticos renovables e de aforro de auga na vivenda habitual e para a aplicación de tal dedución (BOCyL 3-12-2010).

  O mero outorgamento da subvención non implica ter realizado as obras que permitan a aplicación da dedución autonómica.Unha vez realizadas as obras, o beneficiario da subvención debe xustificar a realización das devanditas obras para a posterior comprobación por parte da Administración.

Base máxima de dedución

A base desta dedución estará constituída polas cantidades realmente satisfeitas polo contribuínte para a adquisición e instalación dos investimentos a que se refire o apartado anterior, co límite máximo de 20.000 euros.

Perda do dereito á dedución practicada

Normativa:Véxase o art.º 10 do Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Castela e León en materia de tributos propios e cedidos

Cando en períodos impositivos posteriores ao da súa aplicación se perda o dereito, en todo ou en parte, ás deducións practicadas, o contribuínte estará obrigado a sumar á cota líquida autonómica devindicada no exercicio en que se incumprisen os requisitos da dedución as cantidades indebidamente deducidas, máis os xuros de mora aos que se refire o artigo 26.6 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, General Tributaria.