Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

10.Perda da exención da indemnización percibida por despedimento ou cesamento

Normativa:Art.º 73.1 Regulamento IRPF

Cando, con posterioridade á aplicación da exención da indemnización por despedimento ou cesamento do traballador, se produza a perda do dereito a esta, deberá presentarse a correspondente autoliquidación complementaria.

A perda do dereito á exención producirase no suposto que, dentro dos tres anos seguintes ao despedimento ou cesamento do traballador, este volva prestar servizos á mesma empresa ou a outra empresa vinculada a aquela.

Véxase, dentro do Capítulo 2, os requisitos establecidos para a exención da indemnización por despedimento ou cesamento do traballador.

A autoliquidación complementaria, con inclusión dos xuros de mora, deberá presentarse entre a data en que o traballador volva prestar servizos e a finalización do prazo regulamentario de declaración correspondente ao período impositivo en que se produza a devandita circunstancia.

Atención:se a declaración complementaria responde a esta circunstancia o contribuínte deberá marcar cunha "X" a casa [120] do apartado "Declaración complementaria" da declaración.