Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

5.Indemnizacións por despedimento ou cesamento do traballador

Normativa:Arts.7.e) Lei IRPF;1 e 73 do Regulamento do IRPF

Importante: en todos os casos, o desfrute desta exención está condicionado á real e efectiva desvinculación do traballador coa empresa.Presumirase, salvo proba en contrario, que non se dá a devandita desvinculación cando nos tres anos seguintes ao despedimento ou cesamento o traballador volva prestar servizos á mesma empresa ou a outra vinculada a aquela, nos termos previstos no artigo 18 da Lei do Imposto sobre Sociedades, sempre que no caso en que a vinculación se defina en función da relación dos socios ou partícipes coa entidade, a participación sexa igual ou superior ao 25 por 100.

  1. A) Contía exenta:Límites
  2. B) Supostos que non se consideran amparados pola exención
  3. C) Indemnizacións exentas derivadas de despedimentos cualificados de improcedentes
  4. D) Indemnizacións exentas derivadas de extinción do contrato por vontade do traballador (cesamento)
  5. E) Indemnizacións exentas derivadas de despedimentos colectivos por causas económicas, técnicas, organizativas, de produción ou por forza maior
  6. F) Indemnizacións exentas derivadas da extinción da relación laboral por morte, xubilación ou incapacidade do empresario
  7. G) Indemnizacións exentas derivadas da extinción do contrato de traballo por causas obxectivas.
  8. H) Indemnizacións exentas derivadas da extinción de relacións laborais especiais
  9. Cadro resumo