Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

5.Indemnizacións por despedimento ou cesamento do traballador

Normativa:Arts.7.e) Lei IRPF;1 e 73 do Regulamento do IRPF

Importante: en todos os casos, o desfrute desta exención está condicionado á real e efectiva desvinculación do traballador coa empresa.Presumirase, salvo proba en contrario, que non se dá a devandita desvinculación cando nos tres anos seguintes ao despedimento ou cesamento o traballador volva prestar servizos á mesma empresa ou a outra vinculada a aquela, nos termos previstos no artigo 18 da Lei do Imposto sobre Sociedades, sempre que no caso en que a vinculación se defina en función da relación dos socios ou partícipes coa entidade, a participación sexa igual ou superior ao 25 por 100.