Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Cadro resumo

Causa de extinción do contrato de traballo

Estatuto dos traballadores

Indemnización exenta IRPF

Días de salario por cada ano de servizo

Máximo de mensualidades

Despedimento improcedente

Despedimento improcedente con contrato subscrito a partir de 12-02-2012 33 24 SE
Despedimento improcedente con contrato subscrito anterior ao 12-02-2012 (Réxime transitorio) 45/33 42 SE

Por vontade do traballador

Cesamento do traballador

NON NON
Rescisión do contrato por traslado de centro de traballo que implique cambio de residencia 20 12 SE
Rescisión do contrato por modificación prexudicial de xornada, horario ou réxime de traballo a quendas 20 9 SE
Rescisión de contrato por modificación que redunde en prexuízo da formación profesional ou menoscabo da dignidade do traballador 45/33 42 SE

Despedimentos colectivos (Causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción e forza maior)

ERE aprobado antes do 08-03-2009 20 12 SE
ERE en tramitación ou con vixencia na súa aplicación a 12 de febreiro de 2012 (Lei do IRPF, disposición transitoria 22ª 45 42 SE: contía obrigatoria para o despedimento improcedente anterior a 12 de febreiro de 2012.
Despedimento colectivo dende 12-02-2012 33
45/33 (Réxime transitorio)
42 SE: contía obrigatoria para o despedimento improcedente (33 días/24 mensualidades ou réxime transitorio).

Causa obxectivas

Producidos antes do 08-03-2009 20 12 SE
Contrato de fomento á contratación indefinida celebrados con anterioridade ao 12-2-2012 (extinción por causas obxectivas, declarada ou recoñecida como improcedente) (Estatuto dos Traballadores, disposición transitoria 11ª) 33 24 SE
Despedimento obxectivo dende 12-02-2012 (artigo 52 Estatuto dos Traballadores agás letra c) 20 12 SE
Despedimento obxectivo por causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción e forza maior (art.º 52.c)Estatuto dos Traballadores) 20 12 SE: contía obrigatoria para o despedimento improcedente (33 días/24 mensualidades ou réxime transitorio).
Morte, invalidez ou xubilación do empresario 1 mes en total NON SE
Contratación temporal 8-12 NON NON

Derivadas da extinción de relacións laborais especiais

Persoal de alta dirección

Desistimento do empresario 7 6 SE
Despedimento improcedente 20 12 SE
Deportistas profesionais 2 meses NON SE

Empregados do servizo do fogar familiar

Desistimento con contrato concertado dende 01-01-2012 12 6 SE
Desistimento con contrato concertado antes de 01-01-2012 7 6 SE
Despedimento improcedente 20 12 SE