Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

20.Axudas económicas ás persoas con hemofilia ou outras coagulopatías conxénitas que desenvolvesen a hepatite C

Normativa:Art.º 7.s) Lei IRPF

Están exentas as axudas económicas ás persoas con hemofilia ou outras coagulopatías conxénitas que desenvolvesen a hepatite C, como consecuencia de ter recibido tratamento con concentrados de factores de coagulación no ámbito do sistema sanitario público, reguladas no artigo 2 da Lei 14/2002, do 5 de xuño (BOE do 6).

A devandita axuda consiste na percepción, por unha soa vez, de 18.030,36 euros, e é compatible con calquera pensión pública que o beneficiario tivese dereito a percibir.

De acordo co artigo 1 da Lei 14/2002, do 5 de xuño, considéranse beneficiarios destas axudas sociais:

  1. As persoas hemofílicas ou con outras coagulopatías conxénitas que, despois de desenvolver a hepatite C como consecuencia de ter recibido tratamento con concentrados de factores de coagulación no ámbito do sistema sanitario público, estean incluídas no censo definitivo previsto no artigo 80 da Lei 55/1999, do 29 de decembro, de Medidas fiscais, administrativas e da orde social.
  2. No caso de que falecesen as persoas incluídas no censo, poden percibir a axuda social.

    • os fillos menores de idade e maiores incapacitados, por partes iguais,
    • en defecto deles, o cónxuxe non separado legalmente ou, no seu caso, a persoa que tivese vido convivindo co falecido de forma permanente con análoga relación de afectividade á do cónxuxe, durante polo menos os dous anos anteriores ao momento do falecemento,
    • a falta dos anteriores, os pais das persoas falecidas.

O procedemento para a tramitación e concesión destas axudas económicas regúlase no Real Decreto 377/2003, do 28 de marzo (BOE do 29)