Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

B) Bolsas de formación de investigadores

B.1.Bolsas e finalidades para as que se concede a exención

Comprende

a) Bolsas concedidas para investigación no ámbito descrito polo Real Decreto 63/2006, do 27 de xaneiro, polo que se aproba o Estatuto do persoal investigador en formación (BOE do 3 de febreiro) cando se trate de:

 • As bolsas públicas.
 • As bolsas concedidas polas entidades sen fins lucrativos ás que sexa de aplicación o réxime especial regulado no título II da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado.
 • As bolsas concedidas polas fundacións bancarias reguladas no Título II da Lei 26/2013, do 27 de decembro, de caixas de aforros e fundacións bancarias no desenvolvemento da súa actividade de obra social.

Estas bolsas estarán exenta sempre e cando o programa de axudas á investigación fose recoñecido e inscrito no Rexistro xeral de programas de axudas á investigación a que se refire o artigo 3 do citado Real Decreto 63/2006.

En ningún caso terán a consideración de bolsa as cantidades satisfeitas no marco dun contrato laboral.

En relación a esta exención sinalar que o Real Decreto 63/2006 (actualmente derrogado) era de aplicación a calquera programa de axuda dirixido ao desenvolvemento de actividades de formación e especialización científica e técnica con independencia da natureza pública ou privada da entidade convocante e que, segundo o establecido no seu artigo 2, o seu ámbito de aplicación venia delimitado polo cumprimento de determinados requisitos, entre outros, os seguintes:

 • Esixíase que os bolseiros foses graduados universitarios.
 • As bolsas debían orientarse ao desenvolvemento de actividades de formación e especialización científica e técnica.
 • As bolsas debían concederse respectando os principios de publicidade, igualdade, mérito e capacidade na concesión das axudas correspondentes.
 • Os programas debían requirir a dedicación do persoal investigador en formación ás actividades de formación e especialización científica ou técnica obxecto das axudas, sen prexuízo do establecido no artigo 7 c) do mencionado Real Decreto.

Non estaban incluídas dentro da bolsa a actividade en entidades dos graduados universitarios beneficiarios de axudas dirixidas ao desenvolvemento e especialización científica e técnica non vinculados a estudos oficiais de doutorado.

Engadir que o citado Real Decreto 63/2006 foi derrogado polo Real Decreto 103/2019, da 1 de marzo, polo que se aproba o Estatuto do persoal investigador predoutoral en formación (BOE do 15 de marzo).Segundo o seu artigo 1, o Real Decreto 103/2019 ten por obxecto desenvolver o réxime xurídico da relación laboral establecida mediante o contrato predoutoral previsto no artigo 21 da Lei 14/2011, da 1 de xuño, da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación, cando se subscribe entre o persoal investigador predoutoral en formación e as entidades públicas recollidas no artigo 20.2 da devandita lei, ou as privadas a que se refire a disposición adicional primeira da mesma."

b) Bolsas outorgadas con fins de investigación a funcionarios e demais persoal ao servizo das Administracións públicas e ao persoal docente e investigador das universidades, cando se trate de:

 • As bolsas concedidas polas entidades sen fins lucrativos ás que sexa de aplicación o réxime especial regulado no título II da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado.
 • As bolsas concedidas polas fundacións bancarias reguladas no Título II da Lei 26/2013, do 27 de decembro, de caixas de aforros e fundacións bancarias no desenvolvemento da súa actividade de obra social.

B.2.Requisitos

 • Para as bolsas sinaladas na letra a) do apartado anterior, cando se trate de bolsas públicas a concesión hase de axustar aos principios de mérito e capacidade, xeneralidade e non discriminación nas condicións de acceso e publicidade da convocatoria
 • Para as bolsas sinaladas na letra b) do apartado anterior as bases da convocatoria deberán prever como requisito ou mérito, de forma expresa, que os destinatarios sexan funcionarios, persoal ao servizo das Administracións públicas e persoal docente e investigador das Universidades
 • Para as bolsas tanto da letra a) como da letra b) do apartado anterior, cando sexan concedidas polas entidades sen fins lucrativos e as fundacións bancarias anteriormente mencionadas, han de concorrer os seguintes requisitos:

  - Que os destinatarios sexan colectividades xenéricas de persoas, sen que poidan establecerse limitación ningunha respecto destes por razóns alleas á propia natureza as actividades propias do seu obxecto ou finalidade estatutaria.

  - Que o anuncio da Convocatoria se publique no Boletín Oficial do Estado ou da Comunidade Autónoma e, ben nun xornal de gran circulación nacional, ben na páxina web da entidade.

  - Que a adxudicación se leve a cabo en réxime de concorrencia competitiva.

B.3.Importe exento:

A exención alcanzará a totalidade da dotación económica derivada do programa de axuda do que sexa beneficiario o contribuínte.

A dotación económica exenta incluirá as axudas complementarias que teñan por obxecto compensar os gastos de locomoción, manutención e estancia derivados da asistencia a foros e reunións científicas, así como a realización de estancias temporais en universidades e centros de investigación distintos aos da súa adscrición para completar, en ambos os dous casos, a formación investigadora do bolseiro.

Importante:"Bolsas para investigación no ámbito descrito polo Real Decreto 63/2006, do 27 de xaneiro, polo que se aproba o Estatuto do persoal investigador en formación".

Téñase en conta que o Real Decreto 103/2019, da 1 de marzo, polo que se aproba o Estatuto do persoal investigador predoutoral en formación, derrogou, con efectos dende o 16 de marzo de 2019, o Real Decreto 63/2006, do 27 de xaneiro, polo que se aproba o Estatuto do persoal investigador en formación.