Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

A) Indemnizacións por danos persoais que sexan como consecuencia de responsabilidade civil

Normativa: Disposición adicional primeira Regulamento do IRPF.

As indemnizacións como consecuencia de responsabilidade civil por danos persoais están exentas na contía legal ou xudicialmente recoñecida.

Contías legalmente recoñecidas.

Para os efectos da aplicación da exención nos accidentes de circulación, teñen a consideración de contías legalmente recoñecidas as indemnizacións pagadas conforme ao disposto no artigo 1.4 do texto refundido da Lei sobre Responsabilidade Civil e Seguro na Circulación de Vehículos a Motor, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2004, do 29 de outubro (BOE do 5 de novembro), en tanto sexan aboadas por unha entidade aseguradora como consecuencia da responsabilidade civil do seu asegurado.

En relación ás devanditas contías hai que distinguir para a valoración dos danos e prexuízos causados as persoas en accidentes de circulación entre:

  • Os accidentes que se produzan a partir de 1 de xaneiro de 2016, aos que se aplicará o sistema de valoración que recolle o novo Título IV e o novo Anexo do Texto Refundido da Lei sobre responsabilidade civil e seguro na circulación de vehículos a motor, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2004, do 29 de outubro, que se introduce polo artigo único da Lei 35/2015, do 22 de setembro, de reforma do sistema para a valoración dos danos e prexuízos causados ás persoas en accidentes de circulación (BOE do 23).

    Téñase en conta que en aplicación do artigo 49.3 do texto refundido da Lei sobre Responsabilidade Civil e Seguro na Circulación de Vehículos a Motor, a Resolución do 30 de marzo de 2020, da Dirección Xeneral de Seguros e Fondos de Pensións acorda facer públicas no seu sitio web http://www.dgsfp.mineco.es/ as contías indemnizatorias vixentes durante o ano 2020 revalorizadas no 0,9 por 100.Así mesmo, acórdase tamén facer públicas neste mesmo sitio web as táboas 2.C.3, 2.C.7 e 2.C.8 utilizando o salario mínimo interprofesional vixente en 2020 para o cálculo das indemnizacións a que se refiren os artigos 125.3 e 130.c) e d) do texto refundido da Lei sobre Responsabilidade Civil e Seguro na Circulación de Vehículos a Motor.

  • Os accidentes acontecidos con anterioridade a 1 de xaneiro de 2016,a os que se aplicará o sistema recollido no Anexo do Texto Refundido da Lei sobre responsabilidade civil e seguro na circulación de vehículos a motor, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2004, do 29 de outubro, na súa redacción vixente ata 31 de decembro de 2015.

    Estas contías foron actualizadas por última vez na Resolución da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións, do 5 de marzo de 2014 (BOE do 15).

Contías xudicialmente recoñecidas.

Teñen esta consideración tanto as fixadas por un xuíz ou tribunal mediante resolución xudicial coma as recoñecidas no acto de conciliación xudicial, aplanamento, renuncia, desistimento e transacción xudicial, isto é, aqueles casos nos que existe unha aproximación voluntaria nas posturas das partes en conflito sempre que haxa algún tipo de intervención xudicial.Estas cantidades están exentas na súa totalidade, aínda que superen os importes legais anteriormente sinalados.