Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

B) Indemnizacións por danos persoais derivadas de contratos de seguro de accidentes

Igualmente están exentas as indemnizacións por danos persoais derivadas de contratos de seguro de accidentes, salvo aqueles cuxas primas tivesen podido reducir a base impoñible ou ser consideradas como gasto deducible na determinación do rendemento neto da actividade económica realizada polo asegurado.

A exención unicamente se estende ata a contía que resulte de aplicar, para o dano sufrido, o sistema para a valoración dos danos e prexuízos causados ás persoas en accidente de circulación distinguíndose:

  • Os accidentes que se produzan a partir de 1 de xaneiro de 2016, aos que se aplicará o sistema de valoración que recolle o novo Título IV e o novo Anexo do Texto Refundido da Lei sobre responsabilidade civil e seguro na circulación de vehículos a motor, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2004, do 29 de outubro, que se introduce polo artigo único da Lei 35/2015, do 22 de setembro, de reforma do sistema para a valoración dos danos e prexuízos causados ás persoas en accidentes de circulación (BOE do 23).

    Téñase en conta que as contías indemnizatorias actualizadas para 2020 están publicadas na web http://www.dgsfp.mineco.es

  • Os accidentes ocorridos con anterioridade a 1 de xaneiro de 2016, aos que se aplicará o sistema recollido no Anexo do Texto Refundido da Lei sobre responsabilidade civil e seguro na circulación de vehículos a motor, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2004, do 29 de outubro, na súa redacción vixente ata 31 de decembro de 2015.

Importante: os intereses indemnizatorios polo atraso no pagamento correspondentes a unha indemnización exenta encóntranse tamén exentos de acordo co disposto no artigo 7 da Lei do IRPF.A razón é que os intereses fixados, en canto obriga accesoria, han de ter a mesma consideración que o concepto principal do que deriven e cualificarse, nestes supostos, como ganancia patrimonial exenta.Véxase ao respecto a Resolución do Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), do 10 de maio de 2018, en unificación de criterio.