Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

18.Indemnizacións satisfeitas polas Administracións Públicas por danos persoais

Normativa:Art.º 7.q) Lei IRPF

Están exentas as indemnizacións satisfeitas polas Administracións Publicas por danos persoais como consecuencia do funcionamento dos servizos públicos, cando vingan establecidas de acordo co procedemento previsto tanto na Lei 39/2015, da 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (BOE do 2) que regula nos seus artigos 65, 67, 81, 86.5, 91 e 92 as especialidades propias do procedemento de responsabilidade patrimonial como na Lei 40/2015, da 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público (BOE do 2 de outubro) que, en concreto, destina o seu capítulo IV, artigos 32 a 37, ambos os dous inclusive á regulación o réxime da responsabilidade patrimonial das Administracións Públicas en canto aos seus principios, responsabilidade concorrente, alcance da indemnización, responsabilidade de Dereito Privado, esixencia da responsabilidade patrimonial das autoridades e persoal ao servizo das Administracións Públicas e responsabilidade penal.

Nota:a Lei 39/2015, da 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (BOE do 2 de outubro) e Lei 40/2015, da 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público (BOE do 2 de outubro), derrogou, con efectos do 2 de outubro de 2016, o Real Decreto 429/1993, do 26 de marzo. polo que se aproba o Regulamento dos procedementos das Administracións públicas en materia de responsabilidade patrimonial (BOE de 4 de maio e 8 de xuño).

Importante: os intereses indemnizatorios polo atraso no pagamento correspondentes a unha indemnización exenta encóntranse tamén exentos de acordo co disposto no artigo 7 da Lei do IRPF.A razón é que os intereses fixados, en canto obriga accesoria, han de ter a mesma consideración que o concepto principal do que deriven e cualificarse, nestes supostos, como ganancia patrimonial exenta.Véxase ao respecto a Resolución do Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), do 10 de maio de 2018, en unificación de criterio.