Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

23.Plans individuais de aforro sistemático

Normativa:Art.º 7.v) e disposición adicional terceira Lei IRPF

Están exentas as rendas que se poñan de manifesto no momento da constitución de rendas vitalicias aseguradas resultantes dos plans individuais de aforro sistemático a que se refire a disposición adicional terceira da Lei do IRPF, así como na transformación de determinados contratos de seguros de vida en plans individuais de aforro sistemático nos termos e cos requisitos establecidos na disposición transitoria décimo cuarta da Lei do IRPF

Véxase no capítulo 5 os comentarios aos plans individuais de aforro sistemático.