Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

12.Premios literarios, artísticos ou científicos relevantes declarados exentos pola Administración tributaria e premios Princesa de Asturias

Normativa:Arts.7.l) Lei IRPF e 3 Regulamento do IRPF.Orde EHA/3525/2008, do 20 de novembro, pola que se establece o procedemento para a declaración da exención do IRPF de determinados premios literarios, artísticos ou científicos (BOE do 5 de decembro).

A. En xeral

Terá a consideración de premio literario, artístico ou científico relevante a concesión de bens ou dereitos a unha ou varias persoas, sen contraprestación, en recompensa ou recoñecemento ao valor de obras literarias, artísticas ou científicas, así como ao mérito da súa actividade ou labor, en xeral, en tales materias.

Para que se declaren exentos os premios deben cumprir as seguintes condicións:

a. A súa convocatoria deberá reunir os seguintes requisitos que establece o artigo 3.3º do Regulamento do IRPF .

  • Ter carácter nacional ou internacional.
  • Non establecer limitación ningunha respecto aos concursantes por razóns alleas á propia esencia do premio.
  • Que o seu anuncio se faga público no Boletín Oficial do Estado ou da Comunidade Autónoma e en, polo menos, un xornal de gran circulación nacional (salvo que se trate de premios que se convoquen no estranxeiro ou por Organizacións Internacionais) 

b. O premio deberá concederse respecto de obras executadas ou actividades desenvolvidas con anterioridade á súa convocatoria, quedando por iso excluídas desta exención as bolsas, axudas e, en xeral, as cantidades destinadas ao financiamento previo ou simultáneo de obras ou traballos relativos a materias literarias, artísticas ou científicas.

c. A exención dos premios literarios, artísticos ou científicos relevantes deberá ter sido declarada de forma expresa polo Director do Departamento de Xestión Tributaria da Axencia Estatal de Administración Tributaria a través do procedemento que regula a Orde EHA/3525/2008, do 20 de novembro, pola que se establece o procedemento para a declaración da exención do IRPF de determinados premios literarios, artísticos ou científicos (BOE do 5 de decembro).

A declaración da exención terá validez para sucesivas convocatorias sempre que estas non modifiquen os termos que tivesen sido tomados para os efectos de conceder a exención.Se nas sucesivas convocatorias se modificasen os devanditos termos, ou se incumprise algún dos requisitos esixidos para a súa aplicación declararase a perda do dereito á súa aplicación.

A relación de premios literarios, artísticos ou científicos declarados exentos pola Axencia Tributaria pode ser consultada na páxina www.sede.agenciatributaria.gob.es

B. Os premios "Princesa de Asturias"

Decláranse exentos os premios "Princesa de Asturias", nas súas distintas modalidades, outorgados pola Fundación Princesa de Asturias.