Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

14.Prestacións por desemprego percibidas na modalidade de pagamento único

Normativa:Art.º 7.n) Lei IRPF

Están exentas, calquera que sexa o seu importe, as prestacións por desemprego recoñecidas pola respectiva entidade xestora cando se perciban na modalidade de pagamento único establecida no Real Decreto 1044/1985, do 19 de xuño, polo que se regula o abono da prestación por desemprego na súa modalidade de pagamento único (BOE do 2 de xullo), sempre que as cantidades percibidas se destinen ás finalidades e nos casos previstos na citada norma.

Téñase en conta que, con efectos 10 de outubro de 2015, o artigo 34.1 da Lei 20/2007, do 11 de xullo, do Estatuto do Traballo Autónomo, na redacción dada polo artigo 1º.Tres da Lei 31/2015, do 9 de setembro, pola que se modifica e actualiza a normativa en materia de autoemprego e adóptanse medidas de fomento e promoción do traballo autónomo e da Economía Social (BOE do 10), establece que se manterá o previsto no Real Decreto 1044/1985, de 19 de xuño, polo que se establece o abono da prestación por desemprego na súa modalidade de pagamento único, incluídas as modificacións incorporadas por normas posteriores, no que non se opoña ás regras que se indican no citado artigo 34.Neste sentido a disposición derrogatoria única da antes citada Lei 31/2015, do 9 de setembro, derrogou a disposición transitoria cuarta da Lei 45/2002, do 12 de decembro, de medidas urxentes para a reforma do sistema de protección por desemprego e mellora da ocupabilidad, que regulaba ata ese momento as regras para percibir esta prestación.

As actividades para as que se pode solicitar o pagamento único por desemprego son:

  • O inicio dunha actividade como traballador autónomo.
  • A incorporación a unha cooperativa, existente ou de nova creación, como socio traballador ou de traballo de carácter estable.
  • A constitución dunha sociedade laboral ou a incorporación a unha xa existente, como socio traballador ou de traballo de carácter estable.
  • A creación dunha entidade mercantil de nova constitución (ou a incorporación a unha que se crease nos 12 meses anteriores, se se vai ter o control desta).

Esta exención estará condicionada ao mantemento da acción ou participación durante o prazo de cinco anos, no suposto de que o contribuínte se tivese integrado en sociedades laborais ou cooperativas de traballo asociado ou tivese realizado unha achega ao capital social dunha entidade mercantil, ou ao mantemento, durante idéntico prazo, da actividade, no caso do traballador autónomo.