Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

6.Prestacións por incapacidade permanente absoluta ou grande invalidez percibidas das Seguridade social ou polas entidades que a substitúan

Normativa:Art.º 7.f) Lei IRPF

A exención afecta ás prestacións percibidas da Seguridade Social no seu modalidade contributiva.

Actualmente, a falta do desenvolvemento regulamentario a que se refire o artigo 194 e a disposición transitoria vixésimo sexta do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado por Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro (BOE do 31 de outubro), a incapacidade permanente admite no ámbito da Seguridade Social catro graduacións, configuradas da seguinte forma:

 • Incapacidade permanente parcial para a profesión habitual: Aquela que, sen alcanzar o grao de total, ocasiona ao traballador unha diminución non inferior ao 33 por 100 no seu rendemento normal para a devandita profesión, sen impedirlle a realización das tarefas fundamentais da mesma.
 • Incapacidade permanente total para a profesión habitual: A que inhabilita o traballador para a realización de todas ou das fundamentais tarefas da devandita profesión, sempre que poida dedicarse a outra distinta.
 • Incapacidade permanente absoluta para todo traballo: A que inhabilita por completo o traballador para toda profesión ou oficio.
 • Grande invalidez: A situación do traballador afecto de incapacidade permanente e que, por consecuencia de perdas anatómicas ou funcionais, necesite a asistencia doutra persoa para os actos máis esenciais da vida, tales como vestirse, desprazarse, comer ou análogos.

Destas graduacións, exclusivamente as prestacións por incapacidade permanente absoluta ou grande invalidez percibidas das Seguridade social, dan dereito á exención.

En canto ás pensións procedentes do estranxeiro percibidas por contribuíntes do IRPF e que deban someterse a tributación en España gozarán de exención, sempre que se cumpran os seguintes requisitos:

 • Que o grao de incapacidade recoñecido poida equipararse nas súas características á incapacidade absoluta ou grande invalidez.
 • Que a entidade que satisfai a prestación goce, segundo a normativa do país de procedencia da pensión, do carácter de substitutoria da Seguridade Social.

  Para os efectos da equiparación ou, no seu caso, homologación de prestacións por incapacidade permanente nos seus graos de absoluta ou grande invalidez, véxase os criterios interpretativos que fixa o Tribunal Supremo na Sentenza 346/2019, do 14 de marzo.

Información adicional: respecto aos documentos que a AEAT solicita dos perceptores de pensións por incapacidade de Estados estranxeiros que aleguen a aplicación da exención do artigo 7.f) da lei do IRPF son os que a continuación se indican:

 • Resolución pola que se lle recoñece a prestación ou rende de que se trate,
 • Informe médico oficial, descritivo das patoloxías, lesións, secuelas e limitacións funcionais tomadas en consideración para a valoración da incapacidade laboral, e
 • Ditame pericial oficial no que se concrete e determine o alcance e impacto das limitacións funcionais sobre a capacidade laboral.

A devandita documentación deberá ir acompañada da súa correspondente tradución ao castelán

Así mesmo, decláranse exentas as prestacións recoñecidas aos profesionais non integrados no réxime especial da Seguridade Social dos traballadores por conta propia ou autónomos polas Mutualidades de Previsión Social que actúen como alternativas ao réxime especial da Seguridade Social mencionado, sempre que se trate de prestacións en situacións idénticas ás previstas para a incapacidade permanente absoluta ou grande invalidez da Seguridade Social.

A contía exenta ten como límite o importe da prestación máxima que recoñeza a Seguridade Social polo concepto que corresponda.O exceso tributará como rendemento do traballo, entendéndose producido, en caso de concorrencia de prestacións da Seguridade Social e das mutualidades antes citadas, na prestación destas últimas.

A diferenza do anterior, por non ter o carácter de prestacións públicas, están suxeitas e non exentas do IRPF as prestacións satisfeitas por calquera outra entidade ou empresa, aínda que se perciban como consecuencia de incapacidade permanente absoluta ou grande invalidez.