Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

1.Prestacións e pensións actos de terrorismo

Normativa:Art.º 7.a) Lei IRPF

Están exentas as prestacións públicas extraordinarias por actos de terrorismo e as pensións derivadas de medallas e condecoracións concedidas por actos de terrorismo.

Para estes efectos teñen esta consideración, entre outras, as indemnizacións e axudas económicas contempladas na Lei 32/1999, do 8 de outubro, de Solidariedade coas Vítimas do Terrorismo (BOE do 9), no artigo 16 da Lei 29/2011, do 22 de setembro, de Recoñecemento e Protección Integral ás Vítimas do Terrorismo (BOE do 23) e o seu Regulamento aprobado polo Real Decreto 671/2013, do 6 de setembro (BOE do 18.Corrección de erros do 19) e as pensións extraordinarias por actos de terrorismo reguladas no Real Decreto 851/1992, do 10 de xullo (BOE da 1 de agosto).

O ámbito temporal de aplicación de La Ley 32/1999, do 8 de outubro, de Solidariedade coas Vítimas do Terrorismo (BOE do 9) estendeuse, con vixencia indefinida, aos feitos acaecidos a partir de 1 de xaneiro de 2009.Véxase a disposición final décimo cuarta da Lei 2/2008, do 23 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2009 (BOE do 24).

Así mesmo, decláranse exentas as pensións excepcionais derivadas de atentados terroristas recoñecidas no Real Decreto-lei 6/2006, do 23 de xuño (BOE do 24).