Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

24.Rendementos do traballo derivados das prestacións obtidas en forma de renda polas persoas con discapacidade correspondentes ás achegas aos sistemas de previsión social e achegas a patrimonios protexidos

Normativa:Art.º 7.w) Lei IRPF

Están exentos os rendementos do traballo derivados das prestacións obtidas en forma de renda polas persoas con discapacidade correspondentes ás achegas aos sistemas de previsión social ás que se refire o artigo 53 da Lei do IRPF, ata un importe máximo anual de tres veces o indicador público de renda de efectos múltiples (para o ano 2020 a devandita contía é o resultado de 7.519,59 x 3 =22.558,77 euros).

A contía anual do indicador público de rendas de efectos múltiples (IPREM) é de 7.519,59 euros, de acordo co previsto na disposición adicional centésimo décima novena da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4), xa que os devanditos presupostos foron prorrogados para 2020.

Igualmente están exentos, co mesmo límite que o sinalado no parágrafo anterior, os rendementos do traballo derivados das achegas a patrimonios protexidos a que se refire a disposición adicional décimo oitava desta Lei.

Precisións:

Declárase a exención destes rendementos de traballo sempre e cando tales prestacións deriven de achegas realizadas a plans de pensións constituídos a favor de persoas cun grao de minusvalía física ou sensorial igual ou superior ao 65 por cento, psíquica igual ou superior ao 33 por cento ou cunha incapacidade declarada xudicialmente.Se no momento de percibir a prestación ten recoñecido un grao de minusvalía psíquica inferior ao 33 por cento, aínda que as achegas ao plan de pensións se realizasen baixo o réxime especial, non resultará de aplicación a exención.

Así mesmo, ha de terse en conta que non se poderán acoller a esta exención as prestacións que deriven de achegas realizadas a plans de pensións conforme ao réxime xeral, aínda que o contribuínte teña recoñecida unha incapacidade.Neste sentido, os dereitos consolidados ou económicos xerados con achegas realizadas a plans de pensións do réxime xeral en ningún caso poden acollerse ao réxime especial previsto para plans de pensións a favor de persoas con discapacidade, xa que a opción do réxime especial debe ser previa á realización de achegas.

Importante: dende 1 de xaneiro de 2015 o límite de exención deixou de ser conxunto e aplícase de forma individual e separada para cada un dos dous rendementos anteriores.