Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

26.Ingreso mínimo vital, renda mínima de inserción e axudas vítimas de delitos violentos e de violencia de xénero

Normativa:Art.º 7.y) Lei IRPF

Están exentas:

  • Con efectos dende o 1 de xuño de 2020, a prestación da Seguridade Social do Ingreso Mínimo Vitalel regulado no Real Decreto-lei 20/2020, do 29 de maio.

  • As prestacións económicas establecidas polas Comunidades Autónomas en concepto de renda mínima de inserción para garantir recursos económicos de subsistencia ás persoas que carezan deles, así como as demais axudas establecidas por estas ou por entidades locais para atender, conforme á súa normativa, a colectivos en risco de exclusión social, situacións de emerxencia social, necesidades habitacionales de persoas sen recursos ou necesidades de alimentación, escolarización e demais necesidades básicas de menores ou persoas con discapacidade cando eles ou persoas ao seu cargo, carezan de medios económicos suficientes

    Límite conxunto: en todos estes casos (ingreso mínimo vital e prestacións económicas que se relacionan no punto segundo) a exención alcanza ata un importe máximo anual conxunto de 1,5 veces o indicador público de rendas de efectos múltiples (para o ano 2020 o importe máximo é de 11.279,39 euros).

    A contía anual do indicador público de rendas de efectos múltiples (IPREM) é de 7.519,59 euros, de acordo co previsto na disposición adicional centésimo décima novena da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4) xa que os devanditos presupostos foron prorrogados para 2020.

  • Así mesmo as axudas concedidas ás vítimas de delitos violentos a que se refire a Lei 35/1995, do 11 de decembro, de axudas e asistencia ás vítimas de delitos violentos e contra a liberdade sexual, e as axudas previstas na Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Genero, e demais axudas públicas satisfeitas a vítimas de violencia de xénero por tal condición.