Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

8.Retribucións por maternidade ou paternidade e asimiladas e as familiares non contributivas

Normativa:Art.º 7.h) Lei IRPF

Están exentas:

  • As prestacións por maternidade ou paternidade e as familiares non contributivas reguladas, respectivamente, nos Capítulos VI e VII do Título II e no Capítulo I do título VI do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro (BOE do 31), e as pensións e os haberes pasivos de orfandade e a favor de netos e irmáns, menores de vinte e dous anos ou incapacitados para todo traballo, percibidos dos réximes públicos da Seguridade Social e clases pasivas.
  • Así mesmo, decláranse exentas as prestacións recoñecidas aos profesionais non integrados no réxime especial da Seguridade Social dos traballadores por conta propia ou autónomos polas Mutualidades de Previsión Social que actúen como alternativas ao réxime especial da Seguridade Social mencionado, sempre que se trate de prestacións en situacións idénticas ás previstas no parágrafo anterior pola Seguridade Social para os profesionais integrados no devandito réxime especial.

    A contía exenta ten como límite o importe da prestación máxima que recoñeza a Seguridade Social polo concepto que corresponda.O exceso tributará como rendemento do traballo, entendéndose producido, en caso de concorrencia de prestacións da Seguridade Social e das mutualidades antes citadas, nas prestacións destas últimas.

  • No caso dos empregados públicos encadrados nun réxime de Seguridade Social que non de dereito a percibir a prestación por maternidade ou paternidade a que se refire o primeiro parágrafo desta letra, estará exenta a retribución percibida durante os permisos por parto, adopción ou garda e paternidade a que se refiren as letras a), b) e c) do artigo 49 do texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro ou a recoñecida pola lexislación específica que lle resulte de aplicación por situacións idénticas ás previstas anteriormente.

    A contía exenta ten como límite o importe da prestación máxima que recoñeza a Seguridade Social polo concepto que corresponda.O exceso tributará como rendemento do traballo.

    Atendendo á forma de cálculo da prestación de maternidade e/ou paternidade, e para os efectos do límite que se indica no artigo 7.h) da Lei do IRPF, o importe mensual da prestación nunca poderá superar ao 100 por 100 da base máxima de cotización vixente en cada momento.A devandita base máxima de cotización foi en 2020 de 4.070,10 euros/mes, pois a disposición adicional segunda do Real Decreto-lei 18/2019, do 27 de decembro, polo que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral e de seguridade social (BOE do 28), mantén para o devandito exercicio a aplicación da Orde TMS/83/2019 do 31 de xaneiro, pola que se desenvolven as normas legais de cotización á Seguridade Social, desemprego, protección por cesamento de actividade, Fondo de Garantía Salarial e formación profesional para o exercicio 2019 (BOE do 2 de febreiro).

Igualmente están exentas as demais prestacións públicas por nacemento, parto ou adopción múltiple, adopción, maternidade ou paternidade, fillos a cargo e orfandade.

Importante: as prestacións públicas de maternidade percibidas da Seguridade Social viñéronse considerando como suxeitas ao IRPF ata a sentenza do Tribunal Supremo do 3 de outubro de 2018 (sentenza 1462/2018) que fixou como doutrina legal que as devanditas prestacións están exentas do IRPF.

Como consecuencia da citada Sentenza do Tribunal Supremo, o artigo 1.Primero do Real Decreto-lei 27/2018, do 28 de decembro, polo que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria e catastral (BOE do 29), modificou, con efectos dende o 30 de decembro de 2018 e para exercicios anteriores non prescritos, a redacción da letra h) do artigo 7 da Lei do IRPF nos termos transcritos no Manual, recolle a citada doutrina legal, estendéndoa ás prestacións de paternidade satisfeitas pola Seguridade Social e ampliando expresamente o ámbito da exención ás retribucións percibidas durante os permisos por parto, adopción ou garda e paternidade, polos empregados públicos encadrados nun réxime de Seguridade Social que non de dereito a percibir prestación de maternidade ou paternidade, co límite da prestación máxima que recoñeza a Seguridade Social polo concepto que corresponda.

De acordo coa devandita modificación legal, os contribuíntes que durante o exercicio 2020 percibisen prestacións de maternidade ou paternidade ou retribucións durante os permisos por parto, adopción ou garda e paternidade, non teñen que declarar os importes exentos e poden deducirse as retencións soportadas.