Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Non se consideran contribuíntes do IRPF

Normativa: Art.º 8.3 Lei IRPF

Non teñen a consideración de contribuíntes polo IRPF as sociedades civís non suxeitas ao Imposto sobre Sociedades, herdanzas xacentes, comunidades de bens e demais entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, General Tributaria (BOE do 18).

As rendas correspondentes a estas atribuiranse aos socios, herdeiros, comuneiros ou partícipes, respectivamente, de acordo co establecido nos artigos 86 a 90 da Lei do IRPF.

O réxime de atribución de rendas coméntase con máis detalle no Capítulo 10.