Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Réxime transitorio:Traballadores desprazados a territorio español con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015

Normativa:Disposición transitoria décimo sétima Lei IRPF

Aos contribuíntes que se tivesen desprazado a territorio español con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015 déuselles a opción de aplicar o réxime especial que estivo vixente ata o 31 de decembro de 2014, cos tipos de gravame previstos na normativa do Imposto sobre a Renda de non Residentes en vigor nesta última data presentando a súa declaración do IRPF correspondente ao exercicio 2015 no modelo 150 aprobado na Orde EHA /848/2008, do 24 de marzo, en lugar do novo modelo 151.

A opción manifestada na declaración do IRPF correspondente ao exercicio 2015 manterase ata a finalización da aplicación do réxime especial.

O modelo 150 seguirase utilizando ata a finalización da aplicación do réxime.

O réxime especial para traballadores desprazados a territorio español vixente ata o 31 de decembro de 2014, era aplicable durante o período impositivo no que o contribuínte adquira a súa residencia habitual en España e durante os cinco períodos impositivos seguintes.Para estes efectos debe terse en conta que na medida que o devandito réxime especial era aplicable no período impositivo en que se efectuaba o cambio de residencia e durante os cinco períodos impositivos seguintes, o último ano en que é aplicable o réxime especial que estivo vixente ata o 31 de decembro de 2014 e pode presentarse o modelo 150 será 2020.

As condicións, requisitos e contido do réxime fiscal especial aplicable aos traballadores desprazados a territorio español aplicable ata 31 de decembro de 2014 e a partir de 1 de xaneiro de 2015 resúmense no cadro comparativo.