Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Funcionarios e empregados con destino no estranxeiro

Réxime de excesos

Nos termos establecidos no artigo 9.A.3.b) do Regulamento do IRPF, ten a consideración de dieta exceptuada de gravame o exceso que perciban sobre as retribucións totais que obterían, no suposto de acharse destinados en España, as seguintes persoas con destino no estranxeiro, sempre que sexan contribuíntes polo IRPF.

  • Funcionarios públicos españois.
  • Persoal ao servizo da Administración do Estado.
  • Funcionarios e persoal ao servizo doutras Administracións Públicas.
  • Empregados de empresas con destino no estranxeiro.

Importante: nestes supostos non se esixe o requisito de que o desprazamento e permanencia do perceptor sexa por un período continuado inferior a nove meses.Así mesmo, a aplicación deste réxime de axudas exceptuadas de gravame é incompatible coa exención para os rendementos percibidos por traballos realizados no estranxeiro.

Calculo do importe exento

  • Tratándose de funcionarios públicos españois con destino no estranxeiro, o importe exento será o «exceso» que perciban sobre as retribucións totais que obterían no suposto de acharse destinados en España, como consecuencia da aplicación dos módulos e da percepción das indemnizacións previstas nos artigos 4, 5 e 6 do Real Decreto 6/1995, do 13 de xaneiro, polo que se regula o réxime de retribucións dos funcionarios destinados no estranxeiro, e calculando o devandito exceso na forma prevista no devandito Real Decreto, e a indemnización prevista no artigo 25.1 e 2 do Real Decreto 462/2002, do 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servizo.
  • No suposto de persoal ao servizo da Administración do Estado con destino no estranxeiro, o importe exento será o «exceso» que perciban sobre as retribucións totais que obtería por soldos, trienios, complementos ou incentivos, no suposto de acharse destinado en España.Para estes efectos, o órgano competente en materia retributiva acordará as equiparacións retributivas que poidan corresponder ao devandito persoal se estivese destinado en España.
  • No caso de empregados de empresas, con destino no estranxeiro, o importe exento será o «exceso» que perciban sobre as retribucións totais que obterían por soldos, xornais, antigüidade, pagas extraordinarias, mesmo a de beneficios, axuda familiar ou calquera outro concepto, por razón de cargo, emprego, categoría ou profesión no suposto de acharse destinados en España.

Incompatibilidade

O contribuínte poderá optar pola aplicación deste réxime de excesos en substitución da exención para os rendementos percibidos por traballos efectivamente realizados no estranxeiro que se comenta no Capítulo 2.