Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

17.Rendementos do traballo percibidos por traballos efectivamente realizados no estranxeiro, co límite de 60.100 euros anuais

Normativa: Arts.7.p) Lei IRPF e 6 Regulamento IRPF

Requisitos

Están exentos os rendementos de traballo percibidos por traballos efectivamente realizados no estranxeiro cando se dean os seguintes requisitos:

a) Que os traballos se realicen para unha empresa ou entidade non residente en España ou un establecemento permanente radicado no estranxeiro.

En particular, cando a entidade destinataria dos traballos estea vinculada coa entidade empregadora do traballador ou con aquela na que preste os seus servizos, entenderanse que os traballos se realizaron para a entidade non residente cando de acordo co previsto no artigo 16.5 do da Lei do Imposto sobre Sociedades poida considerarse que se prestou un servizo intragrupo á entidade non residente porque o citado servizo produza ou poida producir unha vantaxe ou utilidade á entidade destinataria.

Nota: para a aplicación desta exención ás rendas obtidas no estranxeiro por funcionarios destacados en organismos internacionais véxase a sentenza do Tribunal Supremo 428/2019, do 28 de marzo.

b) Que no territorio en que se realicen os traballos se aplique un imposto de natureza idéntica ou análoga á do IRPF e non se trate dun país ou territorio cualificado regulamentariamente como paraíso fiscal.

Considérase cumprido este requisito cando o país ou territorio no que se realicen os traballos teña subscrito con España un convenio para evitar a dobre imposición internacional que conteña cláusula de intercambio de información.Para o resto de países (cos que non exista Convenio), haberá que estar á existencia dun imposto idéntico ou análogo.

Cuantificación do importe exento

A exención terá un límite máximo de 60.100 euros anuais

Para o cálculo da retribución correspondente aos traballos realizados no estranxeiro, deberán tomarse en consideración os días que efectivamente o traballador estivo desprazado no estranxeiro, así como as retribucións específicas correspondentes aos servizos prestados no estranxeiro.

Para o cálculo do importe dos rendementos devindicados cada día polos traballos realizados no estranxeiro, á marxe das retribucións específicas correspondentes aos citados traballos, aplicarase un criterio de repartición proporcional tendo en conta o número total de días do ano.

Incompatibilidade co réxime de excesos

Finalmente, esta exención é incompatible, para os contribuíntes destinados no estranxeiro, co réxime de excesos excluídos de tributación por retribucións percibidos por empregados de empresas e funcionarios destinados no estranxeiro previstos no artigo 9.A.3.b) do Regulamento do IRPF, calquera que sexa o seu importe.O contribuínte poderá optar pola aplicación do réxime de excesos en substitución desta exención.

A diferenza do réxime de excesos do artigo 9.A.3.b) do Regulamento do IRPF, son compatibles coa exención por traballos realizados no estranxeiro, as cantidades percibidas en concepto de desprazamento e estancia ás que resulte de aplicación o réxime xeral de axudas exceptuadas de gravame do artigo 9.A.3.a) do Regulamento do IRPF.

Exemplo:

Don J.L.M. foi enviado pola súa empresa dende o día 1 de abril a 30 de xuño de 2020 a unha empresa filial situada en Brasil co obxecto da formación e perfeccionamento do persoal da devandita filial.Unha vez realizado o devandito traballo, don J.L.M. retorno a España, continuando na empresa no seu réxime normal de traballo e salario.

Como retribución especifica polos servizos prestados no estranxeiro don J.L.M percibiu a cantidade de 10.250 euros.

Así mesmo, para cubrir os gastos correspondentes a desprazamento e manutención durante a súa estancia en Brasil a empresa compro e pagamento os billetes de avión e abóolle 80 euros ao día durante os tres meses que prestou os seus servizos na filial para gastos de manutención.

Determinar o importe exento da retribución correspondente aos traballos realizados no estranxeiro, sabendo que o salario anual que percibe da súa empresa ascende a 75.000 euros.

Solución:

Ao cumprirse, segundo os datos do exemplo, os requisitos establecidos pola normativa do IRPF, procede aplicar a exención cuxa cuantificación se efectúa da seguinte forma:

a) Retribucións devindicadas durante os días de estancia no estranxeiro:

  • Correspondente ao salario:(75.000 ÷ 365) x 91 = 18.698,63
  • Correspondente aos servizos prestados no estranxeiro (*) = 10.250
  • Total (18.698,63 +10.250) =28.948,63

(*) Os billetes de avión e os gastos de manutención diarios están exentos porque non superan o límite legal.Véxanse o apartado sobre axudas e asignacións para gastos de viaxe exentas no Capítulo 3 deste Manual.(Volver)

b) Importe da exención:(18.647,54 + 10.250) = 28.948,63 (**)

(**) Este importe entra dentro do límite máximo de exención anual que son 60.100,00 euros