Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

C 3.Límites temporais para a aplicación das reducións do réxime transitorio

Normativa:disposición transitoria undécima.3 e disposición transitoria duodécima.4 Lei IRPF

Novidade: a partir do 1 de xaneiro de 2020 o réxime transitorio non será de aplicación ás prestacións que se perciban como consecuencia de continxencias acaecidas nos exercicios 2011 y anteriores.

A partir de 1 de xaneiro de 2015 a posibilidade de aplicar as reducións dos réximes transitorios comentadas nos apartados 1 e 2 anteriores (tanto das derivadas contratos de seguros colectivos que instrumentan compromisos por pensións como das derivadas de plans de pensións, mutualidades de previsión social e plans de previsión asegurados), se condiciona a que as prestacións se perciban en forma de capital nun determinado prazo cuxa finalización depende do exercicio en que acaece a continxencia.Así:

  • Prestacións derivadas de continxencias acaecidas a partir de 1 de xaneiro de 2015

    O réxime transitorio será de aplicación, se é o caso, ás prestacións percibidas no exercicio no que acaeza a continxencia correspondente, ou nos dous exercicios seguintes.

  • Prestacións derivadas de continxencias acaecidas nos exercicios 2012 a 2014

    O réxime transitorio só poderá ser de aplicación, se é o caso, ás prestacións percibidas ata a finalización do oitavo exercicio seguinte a aquel no que acaeceu a continxencia correspondente.

Importante: se a prestación en forma de capital se percibe unha vez finalizados estes prazos, o contribuínte non poderá aplicar redución ningunha por este concepto.