Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

C 2.Prestacións percibidas en forma de capital derivadas doutros sistemas privados de previsión social (plans de pensións, mutualidades de previsión social e plans de previsión asegurados)

Normativa:disposición transitoria duodécima Lei IRPF

Importante: a partir de 1 de xaneiro de 2015 a aplicación das reducións do réxime transitorio limítase ás prestacións en forma de capital que se perciban nos prazos que se indican no apartado "Límites temporais para a aplicación das reducións do réxime transitorio".

Os beneficiarios de prestacións derivadas de continxencias acaecidas con posterioridade a 1 de xaneiro de 2012, poden aplicar o réxime de reducións vixente a 31 de decembro de 2006 pero só á parte da prestación correspondente ás achegas realizadas ata a devandita data (31 de decembro de 2006)

Este réxime consiste na posibilidade de aplicar as seguintes reducións:

a. O 40 por 100 de redución nos seguintes supostos:

  • Cando transcorran máis de dous anos dende a primeira achega.
  • Cando correspondan a prestacións por invalidez, sexa cal sexa o período de tempo transcorrido dende a primeira achega.

b. O 50 por 100 de redución para as prestacións percibidas en forma de capital por persoas con discapacidade dos sistemas de previsión social constituídos ao seu favor, sempre que tivesen transcorrido máis de dous anos dende a primeira achega.

Precisións

  • A redución aplicable ás prestacións en forma de capital derivadas de plans de pensións ou de plans de previsión asegurados refírese ao conxunto dos plans de pensións e plans de previsión asegurados subscritos por unha mesma persoa e respecto da mesma continxencia.

    Deste modo, con independencia do número de plans de pensións de que sexa titular un contribuínte, a posible aplicación das reducións do 40 ou o 50 por 100 antes indicadas só poderá outorgarse ás cantidades percibidas en forma de capital nun mesmo período impositivo e pola parte que corresponda ás achegas realizadas ata o 31 de decembro de 2006.O resto de cantidades percibidas noutros exercicios, aínda cando se perciban en forma de capital, tributará na súa totalidade sen aplicación da redución.

    Non obstante, no suposto de percibir en forma de capital prestacións derivadas dun plan de pensións e dunha mutualidade de previsión social pola mesma continxencia, a aplicación da redución referirase á prestación do plan de pensións e á da mutualidade de previsión social de forma independente.

  • Tratándose de prestacións por xubilación ou invalidez percibidas de mutualidades de previsión social, a porcentaxe de redución aplícase pola parte da cantidade íntegra percibida correspondente a achegas realizadas ata o 31 de decembro de 2006 (para as prestacións derivadas de continxencias acaecidas con posterioridade a 1 de xaneiro de 2012), salvo naqueles supostos en que o rendemento íntegro do traballo vén determinado por diferenza entre o importe recibido e as achegas que non puidesen ser obxecto de redución ou minoración na base impoñible do IRPF .
  • Se as prestacións dos plans de pensións percíbense en forma mixta (renda e capital), o beneficiario poderá identificar ou decidir libremente que parte da prestación percibida en forma de capital corresponde a achegas realizadas con anterioridade ao 31 de decembro de 2006, con inclusión da súa rendibilidade, da parte da prestación que corresponde a achegas realizadas con posterioridade a esta data.