Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Delimitación positiva e negativa

A. Delimitación positiva

Normativa:Art.º 21 Lei IRPF

Teñen a consideración fiscal de rendementos do capital mobiliario todas as utilidades ou contraprestacións, calquera que sexa a súa denominación ou natureza monetarias, ou en especie, que proveñan, directa ou indirectamente, do capital mobiliario e, en xeral, de bens ou dereitos non clasificados como inmobiliarios, dos que sexa titular o contribuínte e non se achen afectos a actividades económicas realizadas por este.

Os rendementos correspondentes aos elementos patrimoniais, bens ou dereitos, que se achen afectos, de xeito exclusivo a actividades económicas realizadas polo contribuínte comprenderanse entre os procedentes das indicadas actividades.

Importante:en ningún caso teñen a consideración de elementos patrimoniais afectos a actividades económicas, os activos representativos da participación en fondos propios dunha entidade e da cesión de capitais a terceiros [Art. 29.1 c) Lei IRPF].

B. Delimitación negativa

Non se consideran rendementos do capital mobiliario:

 • Os derivados da entrega de accións liberadas.

  Normativa:Arts.25.1 b) e 37.1 a) e b) Lei IRPF

  O tratamento fiscal da recepción de accións liberadas tanto no caso de valores admitidos a negociación como de valores non admitidos a negociación coméntase no Capítulo 11.

  Atención:dende o 1 de xaneiro de 2017, o importe obtido pola transmisión de dereitos de subscrición procedentes de valores, tanto de dereitos de subscrición procedentes de valores admitidos como non admitidos a negociación nun mercado organizado, ten a consideración de ganancia patrimonial suxeita a retención.Véxase o Capítulo 11.

 • Os dividendos e participacións en beneficios distribuídos por sociedades que procedan de períodos impositivos durante os cales as devanditas sociedades se achasen en réxime de transparencia fiscal

  Normativa:Art.º 91.9 e disposición transitoria décima Lei IRPF;disposición transitoria cuarta Regulamento IRPF.

 • A contraprestación obtida polo aprazamento ou o fraccionamento do prezo das operacións realizadas no desenvolvemento dunha actividade económica habitual do contribuínte.

  Normativa:Art.º 25.5 Lei IRPF

 • Os derivados das transmisións lucrativas, por causa de morte do contribuínte, dos activos representativos da captación e utilización de capitais alleos.Tampouco se computará o rendemento do capital mobiliario negativo derivado da transmisión lucrativa de activos representativos da captación e utilización de capitais alleos por actos "inter vivos".

  Normativa:Art.º 25.6 Lei IRPF

 • Os dividendos e participacións en beneficios a que se refire o artigo 25.1 a) e b) Lei IRPF que procedan de beneficios obtidos en períodos impositivos durante os cales a entidade que os distribúe tivese tributado no réxime das sociedades patrimoniais

  Normativa:Disposición transitoria décima Lei IRPF

 • A distribución dos beneficios a que se refire o artigo 25.1 a) e b) Lei IRPF obtidos por sociedades civís que tivesen levado contabilidade axustada ao código de comercio nos exercicios 2014 e 2015 e que pasaron a ter a consideración de contribuíntes do Imposto sobre Sociedades a partir de 1 de xaneiro de 2016, durante os períodos impositivos nos que tivese sido de aplicación o réxime de atribución de rendas, non se integrarán na base impoñible do perceptor que sexa contribuínte do IRPF, nin estarán suxeitos a retención e ingreso a conta.

  Normativa:Disposición transitoria trixésima segunda.3 da LIS