Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Traspaso de elementos patrimoniais do patrimonio empresarial ou profesional ao patrimonio persoal:desafectación

Normativa:Arts.28.3 Lei IRPF e 23 Regulamento

Principios e regras da desafectación

Os principios e regras da desafectación de bens ou dereitos son os seguintes:

  • O traspaso de activos fixos dende o ámbito empresarial ao persoal do contribuínte non produce alteración patrimonial mentres o elemento patrimonial continúe formando parte do seu patrimonio.

  • A incorporación do ben ou dereito ao patrimonio persoal efectúase polo valor neto contable deste á data do traspaso.

    Os compoñentes do valor contable coméntanse no Capítulo 11.

  • A desafectación non precisa transcurso de tempo ningún para que se entenda consumada dende o momento en que esta se realiza.

Non obstante o anterior, se o elemento patrimonial desafectado se allea antes de que transcorresen 3 anos dende a desafectación, mesmo canto esta se tivese producido como consecuencia do cesamento na actividade, non resultarán aplicables as porcentaxes redutoras a que se refire a disposición transitoria novena da Lei do IRPF na determinación da ganancia patrimonial obtida.

A disposición transitoria novena da Lei do IRPF, establece un réxime especial de redución aplicable ás ganancias patrimoniais derivadas da transmisión de elementos patrimoniais non afectos e aos desafectados con máis de tres anos de antelación á data de transmisión, adquiridos antes do 31 de decembro de 1994.O comentario detallado deste réxime transitorio de redución das ganancias patrimoniais contense no Capítulo 11.

Exemplo:

Don F.R.G., médico estomatólogo, instala a súa consulta o 1 de xaneiro de 2020 nun local da súa propiedade que permaneceu alugado dende a súa adquisición ata o 31 de decembro de 2017 e entre 31/12/17 e 31/12/19 destinouse a uso propio, constando a devandita data recollida no seu libro rexistro de bens de investimento.

O citado local foi adquirido por don F.R.G. o día 1 de maio de 1985 polo equivalente a 60.000 euros, aboando titular ademais en concepto de Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, notaria e Rexistro da Propiedade, o equivalente a 5.000 euros.

Durante os anos en que o local estivo alugado o valor de adquisición do inmoble foi superior ao valor catastral deste.

Para determinar a base da amortización, o valor do chan estímase que ascende a un importe equivalente a 18.000 euros.

O día 31 de maio de 2020 traslada a súa consulta a outro local, procedendo a alugar de novo o local anterior por 900 euros mensuais.

Determinar o tratamento fiscal das devanditas operacións e se o local pode considerarse afecto á actividade durante o exercicio 2020.

Solución:

1.Afectación do local (01-01-2020):

A afectación do local comercial á actividade profesional enténdese producida o día 1 de xaneiro de 2020, ao cumprirse a partir da devandita data os requisitos de utilización necesaria e exclusiva do local para o desenvolvemento da actividade e de contabilización.

A incorporación do local ao libro rexistro de bens de investimento debe realizarse polo seguinte valor:

Importe real da adquisición:60.000

Gastos e tributos inherentes á adquisición:5.000

Total:65.000

Menos:Amortización fiscalmente deducible (01-05-1985 a 31-12-2017) (1)

Ano 1985:(47.000 x 1,5%) x 8/12 =470 

Anos 1986 a 1998:(47.000 x 1,5%) x 13 =9.165 

Anos 1999 a 2002:(47.000 x 2%) x 4 =3.760 

Anos 2003 a 2017:(47.000 x 3%) x 15 =21.150 

Total amortizacións:34.545

Valor de afectación (65.000 – 34.545) = 30.455

Nota:

(1) Para os efectos de determinar a base da amortización, descontouse o valor do chan (18.000 euros).Así mesmo, tomouse como porcentaxe de amortización para os anos 1985 a 1998, a porcentaxe do 1,5 por 100, que foi o fiscalmente deducible mentres o local estivo arrendado nos citados anos.Para os exercicios 1999 a 2002, a porcentaxe utilizable é o 2 por 100 [Articulo 13.2, letra a) do Regulamento do Imposto vixente nos citados exercicios].Para os exercicios 2003 a 2017, a porcentaxe aplicable é o 3 por 100 [para os exercicios 2003 a 2006, articulo 13.2, letra a), do Regulamento do IRPF na redacción dada ao mesmo polo Real Decreto 27/2003, do 10 de xaneiro, e para os exercicios 2007 a 2017, articulo 14.2, letra a) do Regulamento do IRPF].(Volver)

2.Desafectación do local (31-05-2020) (2)

Ao producirse a desafectación do local o día 31 de maio do ano 2020, a incorporación deste ao patrimonio persoal do titular efectuarase polo valor neto contable do local á devandita data.Este valor determínase da seguinte forma:

Valor de afectación =30.455

Menos:Amortizacións (01-01-2020 a 31-05-2020) (3)

Ano 2020:12.455 x 3%) x 5/12 =155,69

Total amortizacións:155,69

Valor neto contable (30.455 – 155,69) =30.299,31 

Notas:

(2) O traslado da consulta a outro local o 31 de maio de 2020 implica a súa desafectación da actividade económica realizada polo seu titular.Non obstante, o aluguer posterior do local non impide que este se considere como plenamente afecto durante o período no que estivo instalada a consulta (dende o 1 de xaneiro de 2020 ao 30 de maio de 2020).(Volver)

(3) As amortizacións fiscalmente computables coinciden coas practicadas polo titular da actividade e corresponden ao coeficiente lineal máximo de amortización para este tipo de elemento patrimonial, supoñendo que determina o rendemento neto por estimación directa simplificada.Coeficiente máximo para edificios, segundo táboa simplificada:3 por 100.O valor do chan (18.000 euros) non é obxecto de amortización.En consecuencia, o valor amortizable é 12.455, diferenza entre 30.455 (valor de afectación) e 18.000 (valor do chan).(Volver)