Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

a) Liberdade de amortización en elementos novos do activo material fixo.Réxime transitorio para as cantidades pendentes de aplicar a 31 de marzo de 2012

Normativa:disposición adicional trixésima LIRPF e disposición transitoria décimo terceiro LIS

Ámbito de aplicación 

O réxime transitorio é aplicable polos contribuíntes do IRPF que a 31 de marzo de 2012 tivesen cantidades pendentes de aplicar polos seguintes investimentos que gozasen da liberdade de amortización da disposición adicional undécima do texto refundido do LIS: 

  • Investimentos realizados nos anos 2009 e 2010 ás que resulte aplicable a liberdade de amortización con mantemento de emprego da disposición adicional undécima do texto refundido do LIS, segundo redacción dada polo Real Decreto-lei 6/2010, do 9 de abril, de medidas para o impulso da recuperación económica e o emprego (BOE do 13). 
  • Investimentos realizados dende o 1 de xaneiro de 2011 ata o 30 de marzo de 2012 ás que resulte aplicable a liberdade de amortización sen mantemento de emprego da disposición adicional undécima do texto refundido do LIS, segundo redacción dada polo Real Decreto-lei 13/2010, do 3 de decembro, de actuacións no ámbito fiscal, laboral e liberizadoras para fomentar o investimento e a creación de emprego (BOE do 3). Este último réxime de liberdade de amortización tamén era aplicable aos investimentos realizadas entre o 3 de decembro de 2010 e o 31 de decembro 2010 cando a entidade non cumprise co requisito de mantemento do emprego.

Contido do réxime transitorio 

Os contribuíntes que, a 31 de marzo de 2012, non terían amortizado na súa totalidade o investimento realizado por este concepto poderán seguir aplicando as cantidades que teña pendentes nas condicións e cos requisitos establecidos pola disposición adicional undécima do texto refundido da LIS, segundo redacción dada por Real Decreto-lei 6/2010, de 9 de abril e polo Real Decreto-lei 13/2010. 

Límite na aplicación das cantidades pendentes

As cantidades pendentes de amortizar poderán aplicarse co límite do rendemento neto positivo da actividade económica á que se tivesen afectado os elementos patrimoniais previo á dedución das cantidades pendentes e, no seu caso, á minoración do 5 por 100 por provisións e gastos de difícil xustificación prevista para a modalidade simplificada de estimación directa. 

Importante: este límite tamén resulta aplicable aos investimentos realizados ata o 31 de marzo de 2012 que correspondan a elementos novos encargados en virtude de contratos de execución de obras ou proxectos de investimento cuxo período de execución, en ambos os dous casos, requira un prazo superior a dous anos entre a data de encargo ou inicio do investimento e a data da súa Posta á disposición ou en funcionamento, ás que resulte de aplicación calquera dos réximes da liberdade de amortización da disposición adicional undécima do texto refundido da LIS

Consecuencias de aplicación da liberdade de amortización na transmisión de elementos patrimoniais 

A transmisión en 2020 de elementos patrimoniais que tivesen gozado da liberdade de amortización da disposición adicional undécima do texto refundido do LIS, ten dúas consecuencias:

  1. No cálculo da ganancia ou perda patrimonial o valor de adquisición non se minorará no importe das amortizacións fiscalmente deducidas que excedan das que tivesen sido fiscalmente deducibles de non se ter aplicado a liberdade de amortización.

    En relación co cálculo da ganancia ou perda patrimonial de elementos afectos á actividade véxase o Capítulo 11.

  2. O exceso entre o importe das amortizacións fiscalmente deducidas e o importe das amortizacións que tivesen sido fiscalmente deducibles de non se ter aplicado aquela terá, para o transmitente, a consideración de rendemento íntegro da actividade económica no período impositivo en que se efectúe a transmisión.

    Véxase dentro do apartado "Ingresos íntegros computables" o que se indica sobre a transmisión elementos patrimoniais que gozasen liberdade amortización neste Capítulo 7 e a disposición adicional trixésima da Lei do IRPF.