Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

4.Gastos do titular da actividade

Inclúense dentro desta categoría os seguintes conceptos a que aparecen diferenciados na declaración do IRPF:

a. Seguridade social ou achegas a mutualidades alternativas do titular da actividade

Inclúense:

 1. As cotizacións do titular da actividade ao Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA) ou,

  Covid-19:a exclusión total ou parcial do pagamento das cotas do RETA, como consecuencia da aplicación das medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do covide-19 contidas no artigo 17 do Real Decreto Lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do Covid-19, e no artigo 8 do Real Decreto-lei 24/2020, do 26 de xuño, de medidas sociais de reactivación do emprego e protección do traballo autónomo e de competitividade do sector industrial, en canto derivada dunha inexistencia de obriga ou exención, determina a súa falta de incidencia no IRPF, ao non corresponder a ningún dos supostos de obtención de renda establecidos no artigo 6 da Lei do IRPF, non tendo polo tanto a natureza de rendemento íntegro nin correlativamente a de gasto deducible para a determinación dos rendementos.

 2. Se é o caso, as achegas que realice o titular da actividade ás Mutualidades de Previsión Social cando actúen como alternativas ao citado réxime especial da Seguridade Social.

  Especialidades no IRPF das achegas a Mutualidades de Previsión Social do propio empresario ou profesional

  Normativa (art.º 30.2.1ª Lei IRPF)

  Como regra xeral, as achegas a mutualidades de previsión social do empresario ou profesional, non constitúen gasto deducible para a determinación do rendemento neto da actividade, dado que estas poden reducir a base impoñible do contribuínte conforme aos requisitos e límites establecidos para tal efecto.

  Véxase ao respecto no Capítulo 13 as reducións por achegas e contribucións a sistemas de previsión social.

  Non obstante, teñen a consideración de gasto deducible da actividade as cantidades aboadas en virtude de contratos de seguro concertados con mutualidades de previsión social por profesionais non integrados no réxime especial da Seguridade Social dos traballadores por conta propia ou autónomos, cando, para os efectos de dar cumprimento á obriga prevista na disposición adicional décimo quinta da Lei 30/1995, do 8 de novembro, de Ordenación e Supervisión dos Seguros Privados, actúen como alternativas ao réxime especial da Seguridade Social, na parte que teña por obxecto a cobertura de continxencias atendidas polo devandito réxime especial, co límite da cota máxima por continxencias comúns que estea establecida en cada exercicio económico.

  A disposición adicional décimo quinta da Lei 30/1995 foi derrogada polo Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, e integrada na disposición adicional décimo oitava do devandito texto refundido.Polo tanto, a referencia efectuada á disposición derrogada entenderase realizada á disposición correspondente do texto refundido.

  Ademais debe terse en conta para os efectos do límite da cota máxima por continxencias comúns que estea establecida en cada exercicio económico que, para 2020, se prorroga a cotización por continxencias comúns no RETA que regula o artigo 15 da Orde TMS/83/2019, do 31 de xaneiro, pola que se desenvolven as normas legais de cotización á Seguridade Social, desemprego, protección por cesamento de actividade, Fondo de Garantía Salarial e formación profesional para o exercicio 2019 (BOE do 2 de febreiro).O devandito artigo establece unha base máxima de cotización de 4.070,10 euros mensuais e, de acordo co previsto no citado artigo 15, o tipo máximo de cotización para continxencias comúns é do 28,30 por 100.Polo tanto, a cota máxima por continxencias comúns en 2020 é de 13.822,06 euros [0,283 x (4.070,10 x 12)].

  Cando as achegas excedan deste límite, o exceso poderá ser obxecto de redución na base impoñible do IRPF, se ben só na parte que teña por obxecto a cobertura das mesmas continxencias que os plans de pensións e cos límites e requisitos que se sinalan no Capítulo 13 no apartado correspondente a "Reducións por achegas e contribucións a sistemas de previsión social".

b. Gastos de manutención do propio contribuínte incorridos no desenvolvemento da actividade económica

Normativa:Art.º 30.2.5ª.c) Lei IRPF

Os contribuíntes poderán deducir para a determinación do rendemento neto da actividade económica en estimación directa os gastos de manutención que cumpran os seguintes requisitos:

 • Que sexan gastos do propio contribuínte.
 • Que se realicen no desenvolvemento da actividade económica.É dicir, que sexan propios da actividade.
 • Que se produzan en establecementos de restauración e hostalaría.
 • Que se abonen utilizando calquera medio electrónico de pagamento.
 • Que non superen os límites cuantitativos que regulamentariamente se establece o artigo 9.A.3.a) do Regulamento do IRPF para as axudas e asignacións para gastos normais de manutención dos traballadores.

  A remisión que a Lei do IRPF realiza para os gastos de manutención de empresarios ou profesionais á regulación regulamentaria establecida para as axudas e asignacións para gastos normais de manutención dos traballadores contida no artigo 9 do Regulamento do IRPF, circunscríbese aos límites cuantitativos establecidos para os devanditos gastos de manutención, sen que, en consecuencia, na devandita remisión se contemplen gastos distintos aos de manutención, como os gastos de estancia, nin outros aspectos regulados no artigo 9 respecto aos gastos de manutención distintos aos seus límites cuantitativos, dada a súa distinta natureza.

  Nese sentido mentres que as axudas constitúen asignacións efectuadas polo empresario ao traballador por conta allea que, en virtude do poder de organización que asiste ao empresario, debe desprazarse fose do seu centro de traballo para desenvolver este;os gastos deducibles por manutención do empresario ou profesional a que se refire o artigo 30.2.5ª da Lei do IRPF , son gastos en que incorre o propio empresario ou profesional, en desenvolvemento da súa actividade económica.

  Os devanditos límites son:

  (*) Debe tratarse dun municipio distinto do lugar de traballo habitual do contribuínte e do que constitúa a súa residencia.(Volver)
  InformaciónEspañaEstranxeiro
  Pasando a noite en municipio distinto (*) 53,34 euros/día 91,35 euros/día
  Sen pasar a noite en municipio distinto 26,67 euros/día 48,08 euros/día

  O exceso sobre os devanditos importes non poderá ser obxecto de dedución.

Importante: o contribuínte deberá conservar, durante o prazo máximo de prescrición, achegando cando sexa requirido ao efecto, os xustificantes dos gastos para comprobar o cumprimento dos requisitos esixidos pola norma.