Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

4. Gastos do titular da actividade

Inclúense dentro desta categoría os seguintes conceptos a que aparecen diferenciados na declaración do IRPF :

a. Seguridade social ou achegas a mutualidades alternativas do titular da actividade

Inclúense:

 1. As cotizacións do titular da actividade ao Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA) ou,

  Covid-19: a exclusión total ou parcial do pagamento das cotas do RETA, como consecuencia da aplicación das medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do covid-19 contidas no artigo 17 do Real decreto lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do Covid-19 , e no artigo 8 do Real Decreto-lei 24/2020, do 26 de xuño, de medidas sociais de reactivación do emprego e protección do traballo autónomo e de competitividade do sector industrial, en canto derivada dunha inexistencia de obriga ou exención, determina a súa falta de incidencia no IRPF, ao non corresponder a ningún dos supostos de obtención de renda establecida no artigo 6 da Lei do IRPF, non tendo polo tanto a natureza de rendemento íntegro nin correlativamente a de gasto deducible para a determinación dos rendementos.

 2. Se é o caso, as achegas que realice o titular da actividade ás Mutualidades de Previsión Social cando actuen como alternativas ao citado réxime especial da Seguridade Social.

  Especialidades no IRPF das achegas a Mutualidades de Previsión Social do propio  empresario ou profesional

  Normativa (Art. 30.2.1ª Lei IRPF )

  Como regra xeral, as achegas a mutualidades de previsión social do empresario ou  profesional, non constitúen gasto deducible para a determinación do rendemento neto da  actividade, xa que as mesmas poden reducir a base impoñible do contribuínte de acordo cos  requisitos e límites establecidos para tal fin.

  Véxase ao respecto no Capítulo 13 as reducións por achegas e contribucións a sistemas de previsión social.

  Non obstante, teñen a consideración de gasto deducible da actividade as cantidades abonadas  en virtude de contratos de seguro concertado con mutualidades de previsión social por  profesionais non integrados no réxime especial da Seguridade Social dos traballadores  por conta propia ou autónomos, cando, para os efectos de dar cumprimento á obriga prevista  na disposición adicional décimo quinta da Lei 30/1995, do 8 de novembro, de Ordenación  e Supervisión dos Seguros Privados, actuen como alternativas ao réxime especial da Seguridade Social, na parte que teña por obxecto a cobertura de continxencias atendidas polo  devandito  réxime especial, co límite da cota máxima por continxencias comúns que  estea establecida en cada exercicio económico.

  A disposición adicional décimo quinta da Lei 30/1995 foi derrogada polo Real decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, e integrada na disposición adicional décimo oitava do devandito texto refundido. Polo tanto, a referencia efectuada á disposición derrogada entenderase realizada á disposición correspondente do texto refundido.

  Ademais debe terse en conta para os efectos do límite da cota máxima por continxencias comúns que estea establecida en cada exercicio económico que, para 2020, prorrógase a cotización por continxencias comúns no RETA que regula  o artigo 15 da Orde TMS/83/2019, do 31 de xaneiro, pola que se desenvolven as normas legais de cotización á Seguridade Social, desemprego, protección por cesamento de actividade, Fondo de Garantía Salarial e formación profesional para o exercicio 2019 (BOE do 2 de febreiro). O devandito artigo establece unha base máxima de cotización de 4.070,10 euros mensuais e, de acordo co previsto no citado artigo 15, o tipo máximo de cotización para continxencias comúns é do 28,30 por 100. Polo tanto, a cota máxima por continxencias comúns en 2020 é de 13.822,06 euros [0,283 x (4.070,10 x 12)].

  Cando as achegas excedan deste límite, o exceso poderá ser obxecto de redución na  base  impoñible do IRPF, aínda que só na parte que teña por obxecto a cobertura das  mesmas continxencias que os plans de pensións e cos límites e requisitos que se sinalan  no Capítulo 13 no apartado correspondente a "Reducións por achegas e contribucións  a sistemas de previsión social".

b. Gastos de manutención do propio contribuínte incorrido no desenvolvemento da actividade económica

Normativa: Art. 30.2.5ª.c) Lei IRPF

Os contribuíntes poderán deducir para a determinación do rendemento neto da actividade  económica en estimación directa os gastos de manutención que cumpran os seguintes  requisitos:

 • Que sexan gastos do propio contribuínte.
 • Que se realicen no desenvolvemento da actividade económica. É dicir, que sexan propios da  actividade .
 • Que se produzan en establecementos de restauración e hostalaría.
 • Que se aboen utilizando calquera medio electrónico de pagamento.
 • Que non superen os límites cuantitativos que regulamentariamente se establece o artigo  9.A.3.a) do Regulamento do IRPF para as dietas e asignacións para gastos normais de  manutención dos traballadores.

  A  remisión que a Lei do IRPF realiza para os gastos de manutención de empresarios ou profesionais á regulación regulamentaria establecida para as dietas e asignacións para gastos normais de manutención dos traballadores contida no artigo 9 do Regulamento do IRPF, circunscríbese aos límites cuantitativos establecidos para os devanditos gastos de manutención, sen que, en consecuencia, na devandita remisión contémplense gastos distintos aos de manutención, como os gastos de estancia, nin outros aspectos regulados no artigo 9 con respecto aos gastos de manutención distinta aos seus límites cuantitativos, dada a súa distinta natureza.

  Nese sentido mentres que  as dietas constitúen asignacións efectuadas polo empresario ao traballador por conta allea que, en virtude do poder de organización que asiste o empresario, debe desprazarse fóra do seu centro de traballo para desenvolver o mesmo; os gastos deducibles por manutención do empresario ou profesional a que se refire o artigo 30.2.5ª da Lei do IRPF , son gastos en que incorre o propio empresario ou profesional, en desenvolvemento da súa actividade económica.

  Os devanditos límites son:

  (*) Debe tratarse dun municipio distinto do lugar de traballo habitual do contribuínte e de que constitúa a súa residencia.(Volver)
  InformaciónEspañaEstranxeiro
  Pernoitando en municipio distinto (*) 53,34 euros/día 91,35 euros/día
  Sen pernoitar en municipio distinto 26,67 euros/día 48,08 euros/día

  O exceso sobre os devanditos importes non poderá ser obxecto de dedución.

Importante: o contribuínte deberá conservar, durante o prazo máximo de prescrición, achegando cando sexa requirido para ese fin, os xustificantes dos gastos para comprobar o cumprimento dos requisitos esixidos pola norma.