Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

8.Perdas por deterioración dos créditos derivados das posibles insolvencias dos debedores

Concepto de perdas por deterioración

A deterioración é a expresión contable da perda considerada de valor dun activo, distinta, para o caso dos elementos amortizables, á súa depreciación sistemática polo funcionamento, uso, obsolescencia ou desfrute (isto é, do gasto por amortización).

Dende o punto de vista contable un activo considérase deteriorado cando o seu valor contable é superior ao seu importe recuperable, circunstancia que obriga a recoñecer unha perda por deterioración na conta de perdas e ganancias e a correspondente corrección valorativa.

Véxase a Resolución do 18 de setembro de 2013, do Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas, pola que se ditan normas de rexistro e valoración e información a incluír na memoria das contas anuais sobre a deterioración do valor dos activos (BOE do 25).

Agora ben, para efectos fiscais a regra xeral é a non deducibilidad de perdas por deterioración cunha excepción: as perdas por deterioración dos créditos derivados das posibles insolvencias dos debedores.

Perdas por deterioración dos créditos derivados das posibles insolvencias dos debedores

Normativa:Arts.13.1 LIS e 14 Real Decreto-lei 35/2020, do 22 de decembro, de medidas urxentes de apoio ao sector turístico, a hostalaría e o comercio e en materia tributaria (BOE do 23).

Serán deducible en 2020 as perdas por deterioración dos créditos derivados das posibles insolvencias dos debedores, cando no momento da devindicación do IRPF (normalmente, o 31 de decembro) concorra algunha das seguintes circunstancias:

  1. Que transcorrese o prazo de tres meses, cando se trate de contribuíntes do IRPF que teñan a consideración de empresas de reducida dimensión e de seis meses, noutro caso, dende o vencemento da obriga.

    Novidade 2020 e 2021: redúcese de 6 a 3 meses o prazo que debeu transcorrer dende o vencemento da obriga para poder deducir, nos exercicios 2020 e 2021, as perdas por deterioración dos créditos derivadas das posibles insolvencias de debedores, cando se trate de contribuíntes do IRPF que teñan a consideración de empresas de reducida dimensión (art.º 14 Real Decreto-lei 35/2020, do 22 de decembro).

  2. Que o debedor estea declarado en situación de concurso.
  3. Que o debedor estea procesado polo delito de alzamento de bens.
  4. Que as obrigas fosen reclamadas xudicialmente ou sexan obxecto dun litixio xudicial ou procedemento arbitral de cuxa solución dependa o seu cobramento.

Non serán deducibles as seguintes perdas por deterioración de créditos:

  1. As correspondentes a créditos debidos por entidades de dereito público, agás que sexan obxecto dun procedemento arbitral ou xudicial que verse sobre a súa existencia ou contía.
  2. As correspondentes a créditos debidos por persoas ou entidades vinculadas, salvo que estean en situación de concurso e se producise a apertura da fase de liquidación polo xuíz, nos termos establecidos na Lei 22/2003, do 9 de xullo, Concursal e, dende o 1 de setembro de 2020, no Real Decreto Lexislativo 1/2020, do 5 de maio, polo que se aproba o texto refundido da Lei Concursal.
  3. As correspondentes a estimacións globais do risco de insolvencias de clientes e debedores.

Nota: véxase ao respecto a Resolución do 18 de setembro de 2013, do Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas, pola que se ditan normas de rexistro e valoración e información a incluír na memoria das contas anuais sobre a deterioración do valor dos activos (BOE do 25).

Importante: os titulares de empresas de reducida dimensión poderán, ademais, deducir a perda por deterioración dos créditos por posibles insolvencias de debedores ata o límite do 1 por 100 sobre os debedores existentes á conclusión do período impositivo, exceptuados aqueles sobre os que se tivese recoñecido de forma individualizada a perda por insolvencias e aqueles respecto dos que as perdas por deterioración non teñan o carácter de deducibles.A determinación do importe deducible correspondente a estas perdas por deterioración para titulares de empresas de reducida dimensión coméntase neste mesmo Capítulo.

Réxime transitorio para a reversión da deterioración de valor de determinados elementos patrimoniais

Normativa:Disposición transitoria décimo quinta LIS.

A reversión das perdas por deterioración do inmobilizado material e investimentos inmobiliarios, inmobilizado intanxible que tivesen resultado fiscalmente deducibles en períodos impositivos iniciados con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015, integraranse como ingreso no período impositivo en que se produza a recuperación do seu valor no ámbito contable.

No caso de inmobilizado intanxible de vida útil indefinida, a referida reversión integrarase co límite do valor fiscal que tería o activo intanxible tendo en conta que no artigo 13.3 da LIS, vixente ata 31 de decembro de 2015, establecía que as cantidades deducidas minorarían, efectos fiscais, o valor do correspondente inmobilizado intanxible.

Atención: ata o 31 de decembro de 2015 os intanxibles de vida útil indefinida, incluído o fondo de comercio, non se amortizaban contablemente, pero se se tiña en conta a súa deterioración permitíndose deducir, para efectos fiscais, o seu prezo de adquisición co límite anual máximo da veinteava parte do seu importe.Esta dedución que corrixía o seu valor fiscal non estaba condicionada á súa imputación contable na conta de perdas e ganancias.