Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Gastos fiscalmente non deducibles

Normativa:Art.º 15 IRPF

Non teñen a consideración de gastos fiscalmente deducibles:

 • Os que representen unha retribución dos fondos propios

  Terá a consideración de retribución de fondos propios, a correspondente aos valores representativos do capital ou dos fondos propios de entidades, con independencia da súa consideración contable. 

  Así mesmo, terán a consideración de retribución de fondos propios a correspondente aos préstamos participativos outorgados por entidades que formen parte do mesmo grupo de sociedades segundo os criterios establecidos no artigo 42 do Código de Comercio, con independencia da residencia e da obriga de formular contas anuais consolidadas.

 • As multas e sancións penais e administrativas, os recargas do período executivo e a recarga por declaración extemporánea sen requirimento previo.
 • As perdas do xogo.
 • Os donativos e liberalidades.

  Non teñen tal consideración os gastos por atencións a clientes ou provedores nin os que conforme aos usos e costumes se efectúen con respecto ao persoal da empresa nin os realizados para promover, directa ou indirectamente, a venda de bens e prestación de servizos, nin os que se achen correlacionados cos ingresos.

  Non obstante, os gastos por atencións a clientes ou provedores serán deducibles co límite do 1 por 100 do importe neto da cifra de negocios do período impositivo.

 • Os gastos de actuacións contrarias ao ordenamento xurídico.
 • Os gastos de servizos correspondentes a operacións realizadas, directa ou indirectamente con persoas ou entidades residentes en países ou territorios cualificados regulamentariamente como paraísos fiscais, ou que se paguen a través de persoas ou entidades residentes nestes, agás que o contribuínte probe que o gasto devindicado responde a unha operación ou transacción efectivamente realizada.
 • Os gastos financeiros devindicados no período impositivo, derivados de débedas con entidades do grupo segundo os criterios establecidos no artigo 42 do Código de Comercio, con independencia da residencia e da obriga de formular contas anuais consolidadas, destinadas á adquisición, a outras entidades do grupo, de participacións no capital ou fondos propios de calquera tipo de entidades, ou á realización de achegas no capital ou fondos propios doutras entidades do grupo, salvo que o contribuínte acredite que existen motivos económicos válidos para a realización das devanditas operacións.
 • Os gastos derivados da extinción da relación laboral, común ou especial, ou da relación mercantil a que se refire o artigo 17.2.e) da Lei do IRPF, ou de ambas as dúas, aínda cando se satisfagan en varios períodos impositivos, que excedan, para cada perceptor, do maior dos seguintes importes:

  1. 1.000.000 de euros, ou 
  2. O importe establecido con carácter obrigatorio no Estatuto dos Traballadores, na súa normativa de desenvolvemento ou, no seu caso, na normativa reguladora da execución de sentenzas, sen que poida considerarse como tal a establecida en virtude de convenio, pacto ou contrato.Non obstante, nos supostos de despedimentos colectivos realizados de conformidade co disposto no artigo 51 do Estatuto dos Traballadores, ou producidos polas causas previstas na letra c) do artigo 52 do citado Estatuto, sempre que, en ambos os dous casos, se deban a causas económicas, técnicas, organizativas, de produción ou por forza maior, será o importe establecido con carácter obrigatorio no mencionado Estatuto para o despedimento improcedente. Para estes efectos, computaranse as cantidades satisfeitas por outras entidades que formen parte dun mesmo grupo de sociedades nas que concorran as circunstancias previstas no artigo 42 do Código de Comercio.con independencia da súa residencia e da obriga de formular contas anuais consolidadas.
 • Os gastos correspondentes a operacións realizadas con persoas ou entidades vinculadas que, como consecuencia dunha cualificación fiscal diferente nestas, non xeren ingreso ou xeren un ingreso exento ou sometido a un tipo de gravame nominal inferior ao 10 por 100.
 • As achegas a mutualidades de previsión social do propio empresario ou profesional que dean dereito a reducir a base impoñible do contribuínte conforme aos requisitos e límites establecidos para tal efecto (artigo 30.2.1º Lei IRPF).

  Véxanse ao respecto, no Capítulo 13, as reducións por achegas e contribucións a sistemas de previsión social.Véxase tamén en relación a gastos fiscalmente deducibles as especialidades das achegas a Mutualidades de Previsión Social do propio empresario ou profesional que se comentan neste Capítulo.