Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Gastos fiscalmente non deducibles

Normativa: Art. 15 IRPF

Non teñen a consideración de gastos fiscalmente deducibles:

 • Os que representen unha retribución dos fondos propios

  Terá a consideración de retribución de fondos propios, a correspondente aos valores representativos  do capital ou dos fondos propios de entidades, con independencia da súa consideración  contable. 

  Así mesmo, terán a consideración de retribución de fondos propios a correspondente aos  préstamos participativos outorgados por entidades que formen parte do mesmo grupo de sociedades  segundo os criterios establecidos no artigo 42 do Código de Comercio, con independencia  da residencia e da obriga de formular contas anuais consolidadas.

 • As multas e sancións penais e administrativas, as recargas do período executivo e a  recarga por declaración extemporánea sen requirimento previo.
 • As perdas do xogo.
 • Os donativos e liberalidades.

  Non teñen tal consideración os gastos por atencións a clientes ou provedores nin os que de acordo cos  usos e costumes efectúense con respecto ao persoal da empresa nin os realizados  para promover, directa ou indirectamente, a venda de bens e prestación de servizos,  nin os que se achen correlacionados cos ingresos.

  Non obstante, os gastos por atencións a clientes ou provedores serán deducibles co límite  do 1 por 100 do importe neto da cifra de negocios do período impositivo.

 • Os gastos de actuacións contrarias ao ordenamento xurídico.
 • Os gastos de servizos correspondentes a operacións realizadas, directa ou indirectamente  con persoas ou entidades residentes en países ou territorios cualificados regulamentariamente  como paraísos fiscais, ou que se paguen a través de persoas ou entidades residentes nestes ,  agás que o contribuínte probe que o gasto reportado responde a unha operación ou transacción  efectivamente realizada.
 • Os gastos financeiros reportados no período impositivo, derivados de débedas con entidades  do grupo segundo os criterios establecidos no artigo 42 do Código de Comercio, con  independencia da residencia e da obriga de formular contas anuais consolidadas,  destinadas á adquisición, a outras entidades do grupo, de participacións no capital ou  fondos propios de calquera tipo de entidades, ou á realización de achegas no capital  ou fondos propios doutras entidades do grupo, non sendo que o contribuínte acredite que existen  motivos económicos válidos para a realización das devanditas operacións.
 • Os gastos derivados da extinción da relación laboral, común ou especial, ou da relación  mercantil a que se refire o artigo 17.2.e) da Lei do IRPF, ou de ambas as dúas, aínda cando  se satisfagan en varios períodos impositivos, que excedan, para cada perceptor, do maior dos  seguintes  importes:

  1. 1.000.000 de euros, ou 
  2. O importe establecido con carácter obrigatorio no Estatuto dos Traballadores, na súa  normativa de desenvolvemento ou, se é o caso, na normativa reguladora da execución de sentenzas,  sen que poida considerarse como tal a establecida en virtude de convenio, pacto ou  contrato. Non obstante, nos supostos de despedimentos colectivos realizados de conformidade co  que  se dispón no artigo 51 do Estatuto dos Traballadores, ou producidos polas  causas previstas na letra c) do artigo 52 do citado Estatuto, sempre que, en ambos os dous  casos, débanse a causas económicas, técnicas, organizativas, de produción ou por forza  maior, será o importe establecido con carácter obrigatorio no mencionado Estatuto para  o despedimento improcedente. Con esta finalidade, computaranse as cantidades satisfeitas por outras entidades que formen  parte dun mesmo grupo de sociedades en que concorran as circunstancias previstas  no artigo 42 do Código de Comercio. con independencia da súa residencia e da obriga  de formular contas anuais consolidadas.
 • Os gastos correspondentes a operacións realizadas con persoas ou entidades vinculadas  que, como consecuencia dunha cualificación fiscal diferente nestas , non xeren ingreso ou  xeren un ingreso exento ou sometido a un tipo de gravame nominal inferior ao 10 por 100.
 • As achegas a mutualidades de previsión social do propio empresario ou profesional  que dean dereito a reducir a base impoñible do contribuínte de acordo cos requisitos e  límites establecidos para tal fin (artigo 30.2.1º Lei IRPF ).

  Véxanse ao respecto, no Capítulo 13, as  reducións por achegas e contribucións a sistemas de previsión social. Véxase tamén en relación a gastos fiscalmente deducibles as  especialidades das  achegas a Mutualidades de Previsión Social do propio empresario ou profesional  que se comentan neste Capítulo.