Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

3.1 Límites cuantitativos excluíntes

Importante: o  Real Decreto-lei 18/2019, do 27 de decembro, polo que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral e de seguridade social (BOE do 28), con efectos dende 1 de xaneiro de 2020, modifica a disposición transitoria trixésimo segunda da Lei do IRPF, para ampliar ao período impositivo 2020 a aplicación dos mesmos límites cuantitativos excluíntes fixados para os exercicios 2016, 2017, 2028 e 2019.

Polo tanto, se ben o artigo 3.1 da Orde HAC /1164/2019, do 22 de novembro, pola que se desenvolven para o ano 2020 o método de estimación obxectiva do IRPF, modificou as magnitudes excluíntes para o ano 2020 ao establecer estas por remisión ás contidas no artigo 31 da Lei do IRPF, seguirán en vigor as vixentes nos exercicios 2016, 2017, 2018 e 2019 para o exercicio 2020.

Constitúen causas de exclusión do método de estimación obxectiva os seguintes límites cuantitativos:

A. Ter alcanzado no exercicio anterior (2019), un volume de rendementos íntegros derivados do exercicio de actividades económicas que supere os seguintes importes:

Normativa:Disposición transitoria trixésimo segunda Lei IRPF e art.º 32.2 a) Regulamento

 • 250.000 euros anuais, considerando todas as desenvolvidas polo contribuínte, agás as agrícolas, gandeiras e forestais

  Para estes efectos, computarase a totalidade das operacións con independencia de que exista ou non obriga de expedir factura de acordo co disposto no Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación, aprobado polo Real Decreto 1619/2012, do 30 de novembro.

  Para este cómputo non se teñen en conta o volume de ingresos das actividades agrícolas, gandeiras e forestais.

 • 125.000 euros anuais, cando corresponda a operacións polas que estean obrigados a expedir factura ao ser o destinatario un empresario ou profesional que actúe como tal de acordo co disposto no artigo 2.2.a) do Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación.

  Cando no ano inmediato anterior se iniciase unha actividade, o volume de ingresos elevarase ao ano.

  En ningún caso se computarán as subvencións correntes ou de capital nin as indemnizacións, así como tampouco o Imposto sobre o Valor Engadido e, no seu caso, a recarga de equivalencia que grave a operación, para aquelas actividades que tributen polo réxime simplificado do Imposto sobre o Valor Engadido.

B. Ter superado no exercicio anterior (2019) o volume de compras en bens e servizos a cantidade de 250.000 euros anuais, excluídas as adquisicións do inmobilizado. 

Normativa:Art. 32.2 b) Regulamento IRPF.

Atención: para determinar este límite tamén tense en conta o volume de compras das actividades agrícolas, gandeiras e forestais.

No suposto de obras ou servizos subcontratados, o importe destes terase en conta para o cálculo deste límite.

Cando no ano inmediato anterior se iniciase unha actividade, o volume de compras elevarase ao ano.

Regras de determinación do volume de rendementos íntegros e de compras

Para a determinación do volume de rendementos íntegros e o de compras en bens e servizos anteriormente comentados, deberán computarse non só as operacións correspondentes ás actividades económicas desenvolvidas polo contribuínte, senón tamén as correspondentes ás desenvolvidas polo cónxuxe, descendentes e ascendentes, así como polas entidades en réxime de atribución de rendas nas que participen calquera dos anteriores, nas que concorran as seguintes circunstancias:

 • Que as actividades económicas desenvolvidas sexan idénticas ou similares.

  Para estes efectos, entenderanse que son idénticas ou similares as actividades económicas clasificadas no mesmo grupo no Imposto sobre Actividades Económicas.

 • Que exista unha dirección común de tales actividades, compartíndose medios persoais ou materiais.

  No suposto de operacións realizadas con entidades vinculadas, nos termos previstos no artigo 18 da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades (BOE do 28), deberán valorarse de forma imperativa polo seu valor normal de mercado, entendéndose como tal o que se tería acordado por persoas ou entidades independentes en condicións de libre competencia.

  Nestes supostos, o contribuínte debe cumprir as obrigas de documentación das devanditas operacións nos termos e condicións establecidos nos artigos 13 a 16, Capítulo V ("Información e documentación sobre entidades e operacións vinculadas") do Título I do Regulamento do Imposto sobre Sociedades, aprobado polo Real Decreto 634/2015, do 10 de xullo (BOE do 11).