Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

3.2 Outras causas de exclusión do método de estimación obxectiva

a. Desenvolver a actividade económica, total ou parcialmente, fóra do territorio español

Normativa:Art.º 32.2 c) Regulamento IRPF.Véxase tamén o artigo 3.2 da Orde HAC/1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30).

Para estes efectos, entenderase que as actividades de transporte urbano colectivo e de viaxeiros por estrada, de transporte por autotaxi, de transporte de mercadorías por estrada e de servizos de mudanzas, se desenvolven, en calquera caso, dentro do territorio español.

b. Ter superado durante o ano anterior (2019) a magnitude específica máxima (número de persoas empregadas ou de vehículos ou de bateas utilizados) establecida para cada actividade no artigo 3.1.d) da Orde HAC/1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30), que se recollen na relación de actividades que se reproduce neste Capítulo

Normativa:Art.º 34.1 Regulamento IRPF.

No primeiro ano de exercicio da actividade unicamente se terá en conta para estes efectos o número de persoas empregadas, de vehículos afectos ou de bateas utilizadas o día de inicio da actividade.

Deberá computarse non só a magnitude específica correspondente á actividade desenvolvida polo contribuínte, senón tamén as correspondentes ás desenvolvidas polo cónxuxe, descendentes e ascendentes, así como as entidades en réxime de atribución de rendas nas que participen calquera das persoas anteriores, cando se dean as circunstancias antes in dicadas nas "Regras de determinación do volume de rendementos íntegros e de compras".

Importante: para os efectos da aplicación do método de estimación obxectiva, teñen a consideración de actividades independentes cada unha das que figuran na relación que máis adiante se reproduce, á marxe de que a actividade se desenvolva nun ou varios locais ou que se corresponda cun só ou con varios grupos ou epígrafes do Imposto sobre Actividades Económicas (IAE) (art.º 38.1 Regulamento IRPF).

c. Determinar o rendemento neto dalgunha actividade económica no método de estimación directa, en calquera das súas dúas modalidades

Normativa:Arts.34.2 e 35 Regulamento IRPF.Véxase tamén o artigo 3.1 da Orde HAC/1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30).

A normativa reguladora do IRPF establece como principio xeral a incompatibilidade da estimación obxectiva coa estimación directa.Conforme a este principio, os contribuíntes que determinen o rendemento neto dalgunha actividade económica polo método de estimación directa, en calquera das súas modalidades, están obrigados a determinar o rendemento neto de todas as súas actividades económicas polo devandito método, na modalidade que corresponda.

Non obstante, cando se inicie durante o ano algunha actividade non incluída ou pola que se renuncie ao método de estimación obxectiva, a incompatibilidade non producirá efectos para ese ano respecto das actividades que se viñan realizando con anterioridade, senón a partir do ano seguinte.

d. A exclusión do réxime especial simplificado do IVE ou do IGIC

Normativa:Arts.34.2 e 36 Regulamento IRPF.

En virtude do principio de coordinación do método de estimación obxectiva co Imposto sobre o Valor Engadido (IVE) ou co Imposto Xeral Indirecto Canario (IGIC), a exclusión do réxime especial simplificado no IVE ou no IGIC supón a exclusión do método de estimación obxectiva por todas as actividades económicas exercidas polo contribuínte.