Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Circunstancias que deben concorrer para a aplicación do método de estimación obxectiva

O método de estimación obxectiva resulta aplicable en 2020 ás actividades económicas, excluídas as agrícolas, gandeiras e forestais cuxo comentario se realiza no Capítulo seguinte, desenvolvidas directamente por persoas físicas nas que concorran as seguintes circunstancias:

  1. Tratarse de actividades incluídas na relación contida na Orde HAC /1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30), que máis adiante se reproduce.
  2. Que o contribuínte titular da actividade non renunciase, de forma expresa ou tácita, á aplicación do método de estimación obxectiva nin aos réximes especiais:simplificado e da agricultura, gandería e pesca do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE) ou simplificado e da agricultura e gandería do Imposto Xeral Indirecto Canario (IGIC).
  3. Que o contribuínte non incorra en ningunha causa de exclusión do método de estimación obxectiva.

Cada unha destas circunstancias examínase nos apartados seguintes.