Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

2.Renuncia á aplicación do réxime de estimación obxectiva e ao réxime especial simplificado do IVE ou do IGIC

Renuncia expresa

Normativa:Arts.33.1 a) e 4 Regulamento IRPF.Véxase tamén o artigo 5 da Orde HAC /1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30) e o artigo 10 do Real Decreto-lei 15/2020, do 21 de abril, de medidas urxentes complementarias para apoiar a economía e o emprego (BOE do 22)

A renuncia expresa tanto ao método de estimación obxectiva como aos réximes especiais simplificado e da agricultura, gandería e pesca do IVE ou simplificado e da agricultura e gandería do IGIC, deberá efectuarse, como regra xeral, no mes de decembro anterior ao inicio do ano natural en que deba facer efecto.

Non obstante, excepcionalmente para o exercicio 2020 adoptáronse con respecto á renuncia expresa ao método de estimación obxectiva as seguintes medidas:

  • Inicialmente, a disposición transitoria primeira do Real Decreto-lei 18/2019, do 27 de decembro, polo que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral e de seguridade social (BOE do 28), permitiu exercitar a renuncia ou revogación da renuncia ata o 30 de xaneiro de 2020.Agora ben, as renuncias ou revogacións presentadas para o ano 2020, durante o mes de decembro de 2019 enténdense presentadas en período hábil.
  • Non obstante, tras a declaración do estado de alarma polo Covid-19 o artigo 10 do Real Decreto-lei 15/2020, do 21 de abril, de medidas urxentes complementarias para apoiar a economía e o emprego (BOE do 22), para flexibilizar o réxime de pemes e autónomos adaptándoo á situación real da actividade económica provocada pola emerxencia sanitaria, permitiu exercer a renuncia ao método de estimación obxectiva en IRPF e/ou réxime especial simplificado en IVE no exercicio 2020 sen suxeición ao prazo de 3 anos, de maneira que os contribuíntes poden volver aplicar o devandito método no exercicio 2021, sempre que cumpran os requisitos normativos para a súa aplicación.

    Para iso, os contribuíntes podían renunciar ao método de estimación obxectiva presentando o pagamento fraccionado correspondente ao primeiro trimestre de 2020 conforme ao método de estimación directa (é dicir, presentando o modelo 130, en lugar do 131).

    Neste caso tributan en 2020 no método de estimación directa.Adicionalmente, para o ano 2021, estableceuse de forma excepcional que poden volver tributar no réxime de estimación obxectiva sempre que cumpran os requisitos para a súa aplicación, revogando a renuncia anterior durante o mes de decembro de 2020 ou mediante a presentación en prazo da declaración correspondente ao pagamento fraccionado do primeiro trimestre do exercicio 2021 na forma disposta para o método de estimación obxectiva. 

    Tamén se prevé polo artigo 10.1 do Real Decreto-lei 35/2020, do 22 de decembro, de medidas urxentes de apoio ao sector turístico, a hostalaría e o comercio e en materia tributaria (BOE do 23), a renuncia á aplicación do método de estimación obxectiva para o exercicio en 2021 que tampouco vincula para 2022.

No suposto de inicio de actividade, a renuncia efectuarase no momento de presentar a declaración censual de inicio de actividade.

A renuncia deberá presentarse mediante o modelo 036 de declaración censual de alta, modificación e baixa no Censo de empresarios, profesionais, e retedores ou no modelo 037 de declaración censual simplificada de alta, modificación e baixa no citado Censo de empresarios, profesionais e retedores, aprobados pola Orde EHA/1274/2007, do 26 de abril.

Renuncia tácita

Normativa:Art. 33.1 b) Regulamento IRPF

Tamén se entende efectuada a renuncia ao método de estimación obxectiva pola presentación no prazo regulamentario (ata o 20 de abril) da declaración correspondente ao pagamento fraccionado do primeiro trimestre do ano natural en que deba producir efectos na forma disposta para o método de estimación directa.

En caso de inicio da actividade, entenderase efectuada a renuncia cando se realice no prazo regulamentario o pagamento fraccionado correspondente ao primeiro trimestre de exercicio da actividade na forma disposta para o método de estimación directa.

Consecuencias da renuncia

Normativa:Arts.33.2 e 3 Regulamento IRPF

A renuncia ao método de estimación obxectiva en relación cunha actividade calquera orixina, para os efectos do IRPF, que o contribuínte quede sometido obrigatoriamente ao método de estimación directa, na modalidade do mesmo que corresponda, para a determinación do rendemento neto da totalidade das actividades que desenvolva, durante un período mínimo de tres anos.

Covid-19: non obstante, para o ano 2020, como consecuencia do Covid-19, permitiuse a renuncia excepcional ao método de estimación obxectiva eliminando a vinculación obrigatoria ao prazo de tres anos, de modo que en 2021 o contribuínte que renunciase, de acordo co que establecido no artigo 10 do Real Decreto-lei 15/2020, poderá volver tributar no método de estimación obxectiva sempre que cumpran os requisitos para a súa aplicación, revogando a renuncia anterior.

Transcorrido este prazo, entenderase prorrogada tacitamente para cada un dos anos seguintes en que puidese resultar aplicable o método de estimación obxectiva, salvo que se proceda formalmente á revogación da renuncia no mes de decembro anterior ao inicio do ano natural en que deba facer efecto.

En todo caso, se no ano inmediato anterior a aquel en que a renuncia ao método de estimación obxectiva deba facer efecto, se superasen os límites que determinan o seu ámbito de aplicación, a devandita renuncia terase por non presentada.