Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Cálculo do importe correspondente a esta minoración por incentivos ao emprego

1.1.Coeficientes minoración

Para determinar o importe correspondente a esta minoración, deberá multiplicarse a contía do "rendemento anual por unidade antes de amortización" establecido para o módulo "persoal asalariado" polo coeficiente de minoración que corresponda, o cal está constituído, á súa vez, pola suma dos dous coeficientes seguintes:

  • Coeficiente por incremento do número de persoas asalariadas.
  • Coeficiente por tramos do número de unidades do módulo "persoal asalariado".

De forma resumida:

Minoración = RA x (Coeficiente por incremento do nº de persoas asalariadas + Coeficiente por tramos)

Sendo RA o importe do rendemento anual por unidade antes de amortización do módulo "persoal asalariado" correspondente á actividade de que se trate.

1.2.Determinación do coeficiente por incremento do número de persoas asalariadas

A aplicación deste coeficiente está condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos:

  • Que no ano 2020 se incrementase, en termos absolutos, o número de persoas asalariadas empregadas na actividade en relación co ano 2019.
  • Que, ademais, o número de unidades do módulo "persoal asalariado" de 2020 sexa superior ao número de unidades dese mesmo módulo correspondente a 2019.

Cumpríndose ambos os dous requisitos, a diferenza positiva entre o número de unidades do módulo "persoal asalariado" de 2020 e o correspondente a 2019 multiplicarase por 0,40.O resultado obtido é o coeficiente por incremento do número de persoas asalariadas.

Para estes efectos, teranse en conta exclusivamente as persoas asalariadas que se computasen na Fase 1ª, de acordo coas regras anteriormente comentadas para o cómputo do módulo "persoal asalariado".Se no ano anterior non se tivese estado acollido ao método de estimación obxectiva, tomará como número de unidades correspondente ao devandito ano que tivese correspondido, de acordo coas regras establecidas para o cómputo do "persoal asalariado".

Atención: en ningún caso se terán en conta, para os efectos de determinar o coeficiente por incremento do número de persoas asalariadas, aquelas que non se tivesen computado, para determinar o rendemento neto previo da actividade, como é o caso dos alumnos de formación profesional específica que realicen o módulo obrigatorio de formación en centros de traballo.

1.3.Determinación do coeficiente por tramos do número de unidades do módulo "persoal asalariado"

A cada un dos tramos do número de unidades do módulo "persoal asalariado" utilizado para determinar o rendemento neto previo correspondente ao exercicio 2020, excluída, se é o caso, a diferenza positiva sobre a que se tivese aplicado o coeficiente 0,40 anterior, aplicaráselle o coeficiente que corresponda da seguinte táboa:

TramoCoeficiente
Ata 1,00 0,10
Entre 1,01 e 3,00 0,15
Entre 3,01 e 5,00 0,20
Entre 5,01 e 8,00 0,25
Máis de 8,00 0,30

O resultado da aplicación da citada táboa é o coeficiente por tramos do número de unidades do módulo "persoal asalariado".

A minoración por incentivos ao emprego será o resultado de multiplicar a contía do "rendemento anual por unidade antes de amortización", establecido para o módulo "persoal asalariado" polo resultado de sumar os dous coeficientes anteriores.